Zapytanie ofertowe nr 2/2022

Kraków, 07.03.2022 r.

 

Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu

ul. Glogera 43F/4

31-222 Kraków

tel. 503 615 638

e-mail: drugastronasportu@gmail.com

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2022

dotyczące usługi sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego, akcesoriów specjalistycznych sportowych oraz odzieży sportowej dla beneficjentów ostatecznych (uczestników) w ramach projektu „Aktywni przez cały rok II”.

 

 1. Zamawiający:

Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu

ul. Glogera 43F/4

31-222 Kraków

NIP: 9452167080

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego, akcesoriów specjalistycznych sportowych oraz odzieży sportowej dla beneficjantów ostatecznych (uczestników) w ramach projektu pt. „Aktywni przez cały rok II”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego, akcesoriów specjalistycznych sportowych oraz odzieży sportowej dla beneficjentów ostatecznych (uczestników)  projektu, zgodnie ze specyfikacja w tabeli w punkcie 10 zapytania.

b) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

c) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

 1. Zapytanie dotyczy kodu CPV:

37400000-2 – Sprzęt sportowy

18412000-0 – Odzież sportowa

 

 1. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 1 lokalizacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminie  18.03.2022 r.

 1. Zadania po stronie Wykonawcy
 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do zapytania (załącznik nr 1) w obszarze określającym zapewnienie sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego, akcesoriów specjalistycznych sportowych oraz odzieży sportowej, zgodnie ze specyfikacją w tabeli w punkcie 10 zapytania,
 • złożenie w terminie załącznika nr 2
 • Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
 • Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.
 1. Zadania po stronie Zamawiającego
 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia zamówienia,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury lub rachunku we wskazanym terminie.
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego lub inne uprawnienia wymagane przepisami prawa;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,
  a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 %  akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 • dysponuje potencjałem organizacyjnym i merytorycznym niezbędnym do wykonania usługi.
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2027 r.

Potwierdzenie powyższych warunków ujęte zostało w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

 

 1. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w złotych polskich (netto i brutto).

Zamawiający dokona płatności po zakończeniu wykonania usługi. Wymagany termin płatności FV nie krótszy niż 14 dni.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

a) Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być:

– podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,

– posiadać datę sporządzenia,

– zawierać pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.

b) Załącznik nr 2,

c) Skan uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,

d) W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla przedmiotu zamówienia wymienionego poniżej, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług), a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia

e) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy:

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu sportowego, akcesoriów specjalistycznych sportowych oraz odzieży sportowej dla beneficjantów ostatecznych projektu.

Oczekujemy zagwarantowania dostarczenia pod wskazany adres sprzętu sportowego, akcesoriów specjalistycznych sportowych oraz odzieży sportowej dla beneficjantów ostatecznych projektu, zgodnie z poniższym zapotrzebowaniem.

L.p.

Nazwa sprzętu sportowego/ akcesoriów specjalistycznych sportowych/ odzieży sportowej

Ilość

1

Arena, koszulka unisex long sleeve team icons roy-white-roy, rozm. S

8

2

Arena koszulka unisex long sleeve team icons roy-white-roy, rozm. M

13

3

Arena koszulka unisex long sleeve team icons roy-white-roy, rozm. L

16

4

Arena koszulka unisex long sleeve team icons roy-white-roy, rozm. XL

6

5

Arena koszulka unisex long sleeve team icons roy-white-roy, rozm. XXL

2

6

Speedo koszulka core team kit sml logo unisex t-sh au, rozm. XS  ( rozmiar xs – 3 sztuki  rozmiar s – 7 sztuk, rozmiar m – 13 sztuk, rozmiar l – 16 sztuk, rozmiar xl – 6 sztuk, xxl – 2 sztuki)

3

7

Speedo koszulka core team kit sml logo unisex t-sh au, rozm. S

7

8

Speedo koszulka core team kit sml logo unisex t-sh au, rozm. M

13

9

Speedo koszulka core team kit sml logo unisex t-sh au, rozm. L

14

10

Speedo koszulka core team kit sml logo unisex t-sh au, rozm. XL

6

11

Speedo koszulka core team kit sml logo unisex t-sh au, rozm. XXL

2

12

Arena, szorty spodenki TL short damskie, rozm. S

3

13

Arena, szorty spodenki TL short damskie, rozm. M

4

14

Arena, szorty spodenki TL short damskie, rozm. L

3

15

Arena kurtka ortalion unisex skipper team icons roy-white-roy, rozm. M

4

16

Arena kurtka unisex tl jacket black-asphalt, rozm. XS

2

17

Arena kurtka unisex tl jacket black-asphalt, rozm. S

1

18

Arena kurtka unisex tl jacket black-asphalt, rozm. M

2

19

Arena kurtka unisex tl jacket black-asphalt, rozm. XL

1

20

Arena bluza z kapturem hoodie tl czarna unisex, rozm. XS

4

21

Arena bluza z kapturem hoodie tl czarna unisex, rozm. S

3

22

Arena bluza z kapturem hoodie tl czarna unisex, rozm. M

6

23

Arena bluza z kapturem hoodie tl czarna unisex, rozm. L

9

24

Arena bluza z kapturem hoodie tl czarna unisex, rozm. XL

2

25

Arena szorty spodenki bermuda royal, rozm. S

2

26

Arena szorty spodenki bermuda royal, rozm. M

12

27

Arena szorty spodenki bermuda royal, rozm. L

14

28

Arena szorty spodenki bermuda royal, rozm. XL

2

29

FDX, Męskie szorty rowerowe 2 w 1, do jazdy MTB, szare, rozm. M

2

30

FDX, Męskie szorty rowerowe 2 w 1, do jazdy MTB, szare, rozm. L

2

31

FDX, Męskie szorty rowerowe 2 w 1, do jazdy MTB, szare, rozm. XL

1

32

Pearl Izumi W Escape Quest Short, damskie spodenki rowerowe z wygodną wkładką rowerową, rozm. S

1

33

Pearl Izumi W Escape Quest Short, damskie spodenki rowerowe z wygodną wkładką rowerową, rozm. L

1

34

Rogelli Dream, Termoaktywna damska koszulka rowerowa, turkusowo-niebieska, rozm. S

1

35

Rogelli Dream, Termoaktywna damska koszulka rowerowa, turkusowo-niebieska, rozm. L

1

36

Alé Cycling Bullet Jersey, Bardzo lekka i oddychająca koszulka rowerowa, rozm. M

2

37

Alé Cycling Bullet Jersey, Bardzo lekka i oddychająca koszulka rowerowa, rozm. L

2

38

Alé Cycling Bullet Jersey, Bardzo lekka i oddychająca koszulka rowerowa, rozm. XL

1

39

FDX Women’s Thermal Cycling Set, Zestaw damskiej, termoaktywnej odzieży rowerowej, Navy-Pink, rozm. S

1

40

FDX Women’s Thermal Cycling Set, Zestaw damskiej, termoaktywnej odzieży rowerowej, Navy-Pink, rozm. L

1

41

ROGELLI WINTERJACKET CONTENTA, Lekka, damska softshellowa kurtka rowerowa, szaro-czarny z rózowymi wstawkami, rozm. S

1

42

ROGELLI WINTERJACKET CONTENTA, Lekka, damska softshellowa kurtka rowerowa, szaro-czarny z rózowymi wstawkami, rozm. L

1

43

ROGELLI PESARO 2.0, Lekka softshellowa kurtka rowerowa, rozm. M

2

44

ROGELLI PESARO 2.0, Lekka softshellowa kurtka rowerowa, rozm. L

2

45

ROGELLI PESARO 2.0, Lekka softshellowa kurtka rowerowa, rozm. XL

1

46

FDX men’s Thermal Cycling Set, Zestaw męskiej, termoaktywnej odzieży rowerowej, czarne spodnie z wkładką iszelkami, ocie[plana bluza w odcieniach niebieskiego, rozm. M

2

47

FDX men’s Thermal Cycling Set, Zestaw męskiej, termoaktywnej odzieży rowerowej, czarne spodnie z wkładką iszelkami, ocie[plana bluza w odcieniach niebieskiego, rozm. L

2

48

FDX men’s Thermal Cycling Set, Zestaw męskiej, termoaktywnej odzieży rowerowej, czarne spodnie z wkładką iszelkami, ocie[plana bluza w odcieniach niebieskiego, rozm. XL

1

49

Rogelli Elvi, Lekka damska kurtka do biegania rogelli z ocieplanym kołnierzem, niebieska, rozm. S

1

50

Rogelli Elvi, Lekka damska kurtka do biegania rogelli z ocieplanym kołnierzem, niebieska, rozm. M

2

51

Rogelli Elvi, Lekka damska kurtka do biegania rogelli z ocieplanym kołnierzem, niebieska, rozm. L

1

52

Rogelli Seamless, Damska koszulka do biegania rogelli, niebieska, rozm. S

1

53

Rogelli Seamless, Damska koszulka do biegania rogelli, niebieska, rozm. M

2

54

Rogelli Seamless, Damska koszulka do biegania rogelli, niebieska, rozm. L

1

55

Rogelli Drummond, Męska wiatrówka do biegania rogelli lekka i oddychajaca, kolor niebieski, rozm. S

1

56

Rogelli Drummond, Męska wiatrówka do biegania rogelli lekka i oddychajaca, kolor niebieski, rozm. M

2

57

Rogelli Drummond, Męska wiatrówka do biegania rogelli lekka i oddychajaca, kolor niebieski, rozm. L

4

58

Rogelli Drummond, Męska wiatrówka do biegania rogelli lekka i oddychajaca, kolor niebieski, rozm. XL

1

59

Rogelli Dutton, Lekka i bardzo dobrze oddychajaca koszulka do biegania rogelli, rozm. S

1

60

Rogelli Dutton, Lekka i bardzo dobrze oddychajaca koszulka do biegania rogelli, rozm. M

2

61

Rogelli Dutton, Lekka i bardzo dobrze oddychajaca koszulka do biegania rogelli, rozm. L

4

62

Rogelli Dutton, Lekka i bardzo dobrze oddychajaca koszulka do biegania rogelli, rozm. XL

1

63

Rogelli Trening, Męskie spodnie dresowe do biegania rogelli trening, rozm. S

1

64

Rogelli Trening, Męskie spodnie dresowe do biegania rogelli trening, rozm. M

2

65

Rogelli Trening, Męskie spodnie dresowe do biegania rogelli trening, rozm. L

4

66

Rogelli Trening, Męskie spodnie dresowe do biegania rogelli trening, rozm. XL

1

67

Rogelli Trening, Damskie spodnie dresowe do biegania rogelli trening, rozm. S

1

68

Rogelli Trening, Damskie spodnie dresowe do biegania rogelli trening, rozm. M

2

69

Rogelli Trening, Damskie spodnie dresowe do biegania rogelli trening, rozm. L

1

70

Arena, Poncho, ręcznik Big Logo Hooded Melange-Navy-Sky, rozm. M

26

71

Arena, Poncho, ręcznik Big Logo Hooded Melange-Navy-Sky, rozm. L

35

72

Nartorolki Rollspeed CLASSIC SNOW ROAD V73

6

73

Wiązania PROLINK ACCESS Classic

6

74

3 Kije Rollspeed 100% Carbon 130

1

75

Kije Rollspeed 100% Carbon 140

2

76

Kije Rollspeed 100% Carbon 150

1

77

Kije Rollspeed 100% Carbon 155

1

78

Kije Rollspeed 100% Carbon 165

1

79

Buty letnie Alpina RCL Summer 35 EU

1

80

Buty letnie Alpina RCL Summer 39 EU

2

81

Buty letnie Alpina RCL Summer 43 EU

1

82

Buty letnie Alpina RCL Summer 44 EU

1

83

Buty letnie Alpina RCL Summer 47 EU

1

84

Kask spokey CHECKPOINT r. 58-61 cm DKGN (zielony)

5

85

Kask młodzieżowy Spokey CHERUB 48-52. BK

1

86

Speedo okulary speedsocket 2 mirror white-purple

15

87

Arena plecak spiky iii backpack 30 navy neon yellow

45

88

Arena torba dry bag team all black worek

45

89

Speedo okulary mariner supreme mirror navy-blue

13

90

Speedo okulary szwedki swedish blue

2

91

Aqua-sport wałek roller epp roller mint

30

92

Aqua-sport ekspander gumy do treningu oporowe blue

15

93

Aqua-Sport, Powerstrech, Zestaw 10 gum taśmy do ćwiczeń oporowe podciągania, w skład zestawu wchodzą: opór bardzo mocny 3-7 kg, ser. 6 mm, opór bardzo mocny 7-16 kg, szer. 13 mm, opór sredni 9-25 kg, szer. 19 mm, opór sredni 11-30 km, szer. 21 mm, opór średni 13-35 kg, szer. 29 mm, opór sredni 15-39 kg, szer. 32 mm, opór mocny 22-57 kg, szer. 45 mm, opór bardzo mocny 29-80 kg, szer. 64 mm, opór bardzo mocny 37-110 kg, szer. 83 mm, opór bardzo mocny 45-137 kg, szer. 101 mm

3

94

Aqua-Sport, Guma do ćwiczeń oporowych ekspander medium blue 4,53kg

5

95

Aqua-Sport, Guma do ćwiczeń oporowych ekspander heavy green 6,8kg

4

96

AquaSport, Guma do ćwiczeń oporowych ekspander light pink 2,27kg

3

97

Polar sensor tętna verity sensor grey czujnik m-xxl

6

98

Finis stoper 3x100m stopwatch czarny

2

99

Lina treningowa 12m Sportvida

4

100

Zestaw taśm do ćwiczeń TRX Sling Trainer Schildkrot Fitness

3

101

Arena worek na sprzęt team mesh team royal

12

102

Arena wiosełka elite finger paddle pink

6

103

Finis tempo trainer pro metronom

2

104

Aqua – sport mata NBR 1,5 cm

30

105

Arena wiosełka elite finger paddle green

5

106

Aqua-sport step do ćwiczeń fitness aerobik black red

15

107

Arena zestaw worek rurka opaska pull kick training gear pro kit rurka czołowa

6

108

Crosslife skrzynia do ćwiczeń box jump 75 cm x 60 cm x 50 cm

1

109

Kijki Nordic Walking Viking Pro Trainer 120 cm

4

110

Kijki Nordic Walking Viking Pro Trainer 115 cm

4

111

Kijki Nordic Walking Viking Pro Trainer 100 cm

4

112

Piłka lekarska syntetyczna 1 KG

3

113

Piłka lekarska syntetyczna 2 KG

3

114

Chusta animacyjna 3 M

2

115

Dysk poduszka sensomotoryczna EB

12

116

Ringo tullo

12

117

Woreczek Gimnastyczny

45

118

Znaczniki gumowe 24 sztuki

1

119

Pachołki (małe), grzybki treningowe komplet

3

120

Kij do Unihokeja Qmax Medio Profilowany z Owijką

12

121

2x Bramka Yakima POP-UP (SELECT BRAMKA POP UP 2 szt 110 cm X 80cm komplet)

2

122

Piłki do unihokeja LEXX

12

123

Piłka koszykowa Spalding TF-250 REACT rozm 5

3

124

3xpiłka koszykowa Spalding Silver TF rozm 7

3

125

Piłka siatkowa Meteor NEX

5

126

Piłka ZINA LUCA 4

8

127

Piłka Select Hala Futsal Samba

2

128

Worek KAPPA KANTO

2

129

Pasy do treningu siłowego Profit

5

130

Hulajnoga Spokey AGENT

2

131

Hulajnoga trójkołowa

2

132

Trampolina  90 lub 100 cm

1

133

OPIW, deskorolka terapeutyczna, wym. Siedziska 50x30x8 cm

2

134

TAP, Materac składany

2

135

Trickboard classic mandala z atestem

1

136

Trickboard classic + dywan (18grafik do wyboru!) Z atestem

1

137

Siatka do tenisa stołowego ( mocowanie typu klips)

2

138

Rakietka do tenisa stołowego Joola Carbon

6

139

Rakietka do tenisa stołowego Joola Rosskopf

6

140

Spin trainer

2

141

Piłki Joola Training w wiaderku  

2

142

Mumerator Tibhar

2

143

Rura TSP do zbierania piłek  

2

144

Yonex B-4000 Blue

12

145

Lotki yonex mavis 2000 żółte 6 szt. Komplet

8

146

Owijki-yonex-ac-102-ex-super-grap-3pack-navy-p

6

147

Netex Siatka Badminton Zielona

2

148

Wilson Team 6R Blue / Gray

2

149

MP SPORT TRX – Suspension Trainer – Zestaw Taśmy Do Ćwiczeń Pasy Crossfit T.R.X

5

150

Klocek do jogi Kimjaly piankowy

15

151

Skakanka crossfit Zippro

15

152

Piłka fitness SISSEL 75 cm

10

153

Zegarek do biegania z gps Polar Vantage M

3

154

Siatka do badmintona ze słupkami o oficjalnych wymiarach 6,10 m

2

155

Pas kulturystyczny Majestic Sport EVA PRO

4

156

Pasek do treningu siłowego

4

157

Rękawiczki do treningu siłowego Corenght r. M – 2 szt roz L- 3 szt roz XL – 2 szt

8

158

Rękawiczki do treningu siłowego damskie Corenght r. M

4

159

Nylon Dip Belt – czarno/czerwony pas do ćwiczeń

1

160

Paski treningowe do martwego ciągu hms F4433

6

161

Poręcze do ściany Marbo Sport MS-D101

1

162

Drążek do podciągania na ścianę z oparciem NS-319

1

163

Drążki do dipsów Corenght training station 100

1

164

Stojak do treningu siłowego, gł. 112 cm, szer. 116 cm, wys. 212 cm, drążek na wys. 208 cm

1

165

Zestaw obciążeń kompozytowych Premium 105kg

2

166

Drążek stacjonarny do treningu siłowego TRAINING STATION 900

1

167

Ławeczka treningowa, dł. 141 cm, szer. 53 cm, wys. 41 cm

1

168

Rakieta tenisowa tecnifibre t-rebound 255 TEMPO3 LITE

2

169

Piłki tenisowe head 4b head tour (4 SZT)

12

170

Rakieta tenisowa babolat drive black (z naciągiem fabrycznym)

2

171

Roller AB

15

172

Activ/Space, Zestaw 4 gum do ćwiczeń taśmy oporowe – power band, w skład zestawu wchodzą: opór 2-6 kg, opór 7-17 kg, opór 11-30 kg, opór 16-40 kg

10

173

Rower superior xc 819, rozm. S

1

174

Rower alpina ECO C10 Aqua

1

175

Rower alpina ECO C20, blue, rozm. L

4

176

Babolat Red Felt, Piłki tenisowe, zestaw 24 szt.

6

177

Wilson Blade V7.0 25

2

 

11 .Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest P. Marzena Kotwica – Kierownik projektu:

e-mail: marzenakotwica@gmail.com

Z w/w osobą należy kontaktować się we wszelkich sprawach, dotyczących prowadzonego postępowania wyłaniania wykonawcy od momentu otrzymania niniejszego dokumentu, aż do rozstrzygnięcia wyboru.

 1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty                                          a)Oferty muszą być złożone do dnia 14.03.2022 r. do godz. 24.00.

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: marzenakotwica@gmail.com zatytułowaną następująco: „Oferta na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego, akcesoriów specjalistycznych sportowych oraz odzieży sportowej w ramach projektu pt.: „Aktywni przez cały rok II” .

Oferty otrzymane po 14.03.2022 r. nie będą rozpatrywane.

b)Wybór ofert nastąpi w dniu 14.03.2022 r. i zakończony zostanie protokołem.

 1. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 8, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu – prowadzenie zajęć sekcji sportowej. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

 1. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert: 

 1. Cena – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Cmin / Cbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Cmin – cena brutto oferty najtańszej

Cbad – cena brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

 

 1. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu  15.03.2022 r. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oraz spełni inne wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona powołana w tym celu Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji.

Wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu
15.03.2022 r.

 

 1. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

 1. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 

 1. Finansowanie

Zamówienie jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Aktywni przez cały rok II”.

 

 1. Uwagi końcowe

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Integracyjnego Klubu Sportowego Druga Strona Sportu do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Integracyjnego Klubu Sportowego Druga Strona Sportu do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

 1. Postanowienia końcowe

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Brak możliwości komentowania.