Statut

STATUT STOWARZYSZENIA
INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY DRUGA STRONA SPORTU

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Klub sportowy działa pod nazwą: Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu, zwany dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

1. Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość miasto Kraków.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 3

1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4

Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków.

§ 5

1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym celu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 6

Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 7

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 r., Nr 79, poz. 855 ze zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz.U. Nr 715), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. 2014 r., Nr 234, poz. 1118 ze zm.) oraz niniejszego statutu.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w zakresie:
1) wspierania i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, w szczególności osób niepełnosprawnych;
2) wychowania dzieci młodzieży, w tym niepełnosprawnej przez sport i kulturę fizyczną;
3) wypoczynku dzieci i młodzieży;
4) przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez sport;
5) rozwoju, popularyzacji i upowszechniania kultury, działalności artystycznej oraz rozwijania uzdolnień wśród osób niepełnosprawnych;
6) działalności edukacyjnej na różnych szczeblach kształcenia na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) promocji i organizacji wolontariatu;
8) prowadzenia działalności rehabilitacyjnej w środowisku osób niepełnosprawnych oraz ochrona i promocja zdrowia;
9) integracji osób z niesprawnościami z osobami sprawnymi;
10) wspierania i promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych;
11) propagowania i organizowania działalności sportowej i rekreacyjnej, a także krajoznawstwa i aktywnych form wypoczynku;
12) działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych oraz ich integrację
ze środowiskiem osób niepełnosprawnych;
13) działań na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych, chorych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i socjalnym szczególnie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i ich rodzin.

§ 9

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie zawodów i imprez sportowych;
2) organizowanie i udział we współzawodnictwie sportowym rangi krajowej
i międzynarodowej;
3) wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia;
4) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem sportu i społeczeństwa obywatelskiego;
5) organizowanie zajęć szkoleniowych w różnych dyscyplinach sportowych dla różnych grup wiekowych;
6) organizowanie i gromadzenie pamiątek sportowych oraz ich prezentowanie na wystawach;
7) organizowanie regat, imprez sportowych, wycieczek, zlotów oraz innych form wypoczynku i rekreacji z udziałem zajęć sportowych;
8) wspieranie osób niepełnosprawnych przez udział w zajęciach twórczych i intelektualnych oraz organizowanych imprezach kulturalnych;
9) organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych;
10) organizowanie wolontariatu;
11) sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu;
12) prowadzenie działalności integrującej z osobami niepełnosprawnymi;
13) prowadzenie wszelkich niezbędnych działań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
14) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
15) prowadzenie działań mających na celu profilaktykę uzależnień;
16) organizowanie szkoleń i kursów dla kadr trenerskich i instruktorskich;
17) organizowanie treningów sportowych;
18) organizowanie zajęć rehabilitacyjnych i rekreacyjnych;
19) organizowanie i prowadzenie sekcji sportowych, rekreacyjnych i kół zainteresowań;
20) organizowanie obozów i zgrupowań szkoleniowo-sportowych;
21) organizowanie i uczestniczenie w imprezach sportowych, rekreacyjnych oraz
kulturalno-oświatowych i rozrywkowych;
22) wydawanie informacji i publikacji związanych z prowadzoną działalnością;
23) prowadzenie strony internetowej.
2. Działalność określona w § 8 i 9 jest wyłącznie działalnością statutową Stowarzyszenia i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
3. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może się pokrywać z przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia.
4. Przedmiot działalności odpłatnej i nieodpłatnej określa Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie – prawa i obowiązki

§ 10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 11

Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel innego państwa nieposiadający stałego adresu zameldowania na terenie RP, który spełni warunki określone w ust. 1.
3. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 13

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Przyjęcie w poczet członków wspierających Stowarzyszenie następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 14

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§ 15

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.

§ 16

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzenia statutowych władza Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni z obowiązku ponoszenia składek członkowskich.

§ 17

Utrata członkostwa następuje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
2) wykluczenia przez Zarząd:
a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
b) z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania statutu i innych aktów prawnych Stowarzyszenie,
3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 18

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 20

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Walne Zebranie Członków może uchwalić głosowanie tajne w sprawie wyboru władz Stowarzyszenia.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nieograniczoną ilość kadencji.

§ 21

1. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w drugim terminie, tego samego dnia. W takim wypadku uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
3. Walne Zgromadzenie Członków mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 22

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, powinowactwa lub podległości służbowej.
2. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 23

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 24

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 25

Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 26

Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 27

Członkowie Stowarzyszenia mogą udzielić pisemnego upoważnienia innemu członkowi Stowarzyszenia do udziału w jego imieniu w Walnym Zgromadzeniu Członków oraz głosowaniach, stanowiącego załącznik do protokołu z Walnego Zgromadzenie Członków. Członek Stowarzyszenia może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu Członków nie więcej niż jednego członka Stowarzyszenia.

§ 28

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 29

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 30

Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym obligatoryjnie Prezesa Zarządu, Wiceprezesa i Skarbnika.

§ 31

W razie, gdy skład organu Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu o więcej niż połowę ogólnej liczby członków, Walne Zgromadzenie Członków może uzupełnić ich skład przed upływem kadencji.

§ 32

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub trzech członków Zarządu.

§ 33

1. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków zarządu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.
2. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie obiegowym jeżeli żaden z członków Zarządu nie zgłosi sprzeciwu co do obiegowego trybu głosowania.

§ 34

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.

§ 35

Do kompetencji Zarządu należą:
a) kierowanie działalnością Stowarzyszenie i reprezentowanie go na zewnątrz,
b) realizacja celów Stowarzyszenia,
c) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
d) sporządzanie planów pracy i budżetu,
e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
f) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
g) podejmowanie uchwał w sprawie podjęcia działalności gospodarczej oraz jej przedmiocie i zakresie,
h) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
i) przyjmowanie i skreślanie członków,
j) podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych niniejszym statutem.

Komisja Rewizyjna

§ 36

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia i w zakresie swej działalności nie podlega Zarządowi.

§ 37

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

§ 38

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,

§ 39

W razie, gdy skład organu Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu o nie więcej niż połowę ogólnej liczby członków, uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.

Rozdział V

Majątek i Fundusze

§ 40

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
a) składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i subwencji,
d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
e) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
f) odsetek bankowych,
g) dochodów z działalności gospodarczej.

§ 41

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 42

Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 43

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
2. Uchwałę w sprawie podjęcia bądź zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresu, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3, podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 44

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności, co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Kraków dn., 31.08.2015 r.

Brak możliwości komentowania.