Zapytanie ofertowe nr 19/2022

Kraków, 22.08.2022 r.

 

Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu

ul. Glogera 43F/4

31-222 Kraków

tel. 503 615 638

e-mail: drugastronasportu@gmail.com

 

Zapytanie ofertowe nr 19/2022

dotyczące usługi sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego, akcesoriów specjalistycznych sportowych oraz odzieży sportowej dla beneficjentów ostatecznych (uczestników) w ramach projektu „Aktywni przez cały rok III”.

 Zamawiający:

Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu

ul. Glogera 43F/4

31-222 Kraków

NIP: 9452167080

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego, akcesoriów specjalistycznych sportowych oraz odzieży sportowej dla beneficjantów ostatecznych (uczestników) w ramach projektu pt. „Aktywni przez cały rok III”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:                                             a) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego, akcesoriów specjalistycznych sportowych oraz odzieży sportowej dla beneficjentów ostatecznych (uczestników) projektu, zgodnie ze specyfikacja w tabeli w punkcie 10 zapytania.                                                                                                             b) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

4.Zapytanie dotyczy kodu CPV:

37400000-2 – Sprzęt sportowy

18412000-0 – Odzież sportowa

 1. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 1 lokalizacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminie  02.09.2022 r.

 1. Zadania po stronie Wykonawcy                                                                 
  • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do zapytania (załącznik nr 1) w obszarze określającym zapewnienie: – zapewnienie sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego, akcesoriów specjalistycznych sportowych oraz odzieży sportowej, zgodnie ze specyfikacją w tabeli w punkcie 10 zapytania,
  • złożenie w terminie załącznika nr 2,
  • Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
  • Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni,
  • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
  • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  • Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.                                                                                                                                                                                                      7. Zadania po stronie Zamawiającego
   • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia zamówienia,
   • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury lub rachunku we wskazanym terminie.
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,
  a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 • dysponuje potencjałem organizacyjnym i merytorycznym niezbędnym do wykonania usługi.
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2027 r.

Potwierdzenie powyższych warunków ujęte zostało w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

 1. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w złotych polskich (netto i brutto).

Zamawiający dokona płatności po zakończeniu wykonania usługi. Wymagany termin płatności FV nie krótszy niż 14 dni.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:                                                            a) Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być:

– podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,

– posiadać datę sporządzenia,

– zawierać pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.

b) Załącznik nr 2,

c) skan uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,

d) W danym obszarze Wykonawca określi cenę  dla przedmiotu zamówienia wymienionego poniżej, podając ją: w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług), a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia.

e) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy:

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu sportowego, akcesoriów specjalistycznych sportowych i odzieży sportowej dla beneficjantów ostatecznych projektu.

Oczekujemy zagwarantowania dostarczenia pod wskazany adres sprzętu sportowego, akcesoriów specjalistycznych sportowych i odzieży sportowej dla beneficjantów ostatecznych projektu, zgodnie z poniższym zapotrzebowaniem.

L.p.

Nazwa sprzętu sportowego/ akcesoriów specjalistycznych sportowych/ odzieży sportowej

Ilość

1

Tretorn, KOMPLET DO MINI-TENISA TRETORN GAME (2 alumiowe rakietki o długości 21 cali, 2 piłki filcowe o obnizonej kompresji, siatki do mini tenisa z opcją podwyższenia do gry w badmintona o szer. 3,6 m)

2

2

Arena, bluza z kapturem Hoodie TL szara unisex, z logiem IKSDSS oraz PFRON, rozm. S

10

3

Arena, bluza z kapturem Hoodie TL szara unisex, z logiem IKSDSS oraz PFRON, rozm. M

24

4

Arena, bluza z kapturem Hoodie TL szara unisex, z logiem IKSDSS oraz PFRON, rozm. L

22

5

Arena, bluza z kapturem Hoodie TL szara unisex, z logiem IKSDSS oraz PFRON, rozm. XL

10

6

Arena, bluza z kapturem Hoodie TL szara unisex, z logiem IKSDSS oraz PFRON, rozm. XXL

2

7

Gewo, skarpety Gewo Step Flex, biało-niebieskie, rozm. S

3

8

Gewo, skarpety Gewo Step Flex, biało-niebieskie, rozm. M

8

9

Gewo, skarpety Gewo Step Flex, biało-niebieskie, rozm. L

3

10

Gewo, skarpety Gewo Step Flex, biało-niebieskie, rozm. XL

2

11

Czepki do pływania, z logiem IKS DSS oraz PFRON

120

12

Finis, deska foam pull buoy junior yellow-black

10

13

Aqua-sport, deska do pływania kickboard black pizza

10

14

Finis, tech toc urządzenie do treningu ruchu bioder

2

15

Finis, pas biodrowy hydro hip yellow

2

16

Arena, zatyczki do uszu earplug pro clear-royal silicone

10

17

Arena, torba na ramię team crossbody bag grey melange

45

18

Aqua-sport, deska do pływania kickboard black pineapple

10

19

Speedo, fastskin pull buoy 2w1 xu black-red

5

20

Finis, stoper 3x100m stopwatch czarny

2

21

Compressport, opaski kompresyjne na łydki green gables, rozm. T2

3

22

Compressport, opaski kompresyjne na łydki green gables, rozm. T3

4

23

Compressport, opaski kompresyjne na łydki green gables, rozm. T4

3

24

Speedo, worek plecak deluxe ventilator mesh bag 35 l blue yellow print

10

25

Aren, koszulka Long Sleeve męska Men Shirt Team Triple Denim, z logiem IKSDSS oraz PFRON, rozm. S

15

26

Aren, koszulka Long Sleeve męska Men Shirt Team Triple Denim, z logiem IKSDSS oraz PFRON, rozm. M

19

27

Aren, koszulka Long Sleeve męska Men Shirt Team Triple Denim, z logiem IKSDSS oraz PFRON, rozm. L

15

28

Aren, koszulka Long Sleeve męska Men Shirt Team Triple Denim, z logiem IKSDSS oraz PFRON, rozm. XL

9

29

Aren, koszulka Long Sleeve męska Men Shirt Team Triple Denim, z logiem IKSDSS oraz PFRON, rozm. XXL

2

30

Arena, koszulka T-shirt unisex TL s/s Tee, szara, z logiem IKSDSS oraz PFRON, rozm. XS

6

31

Arena, koszulka T-shirt unisex TL s/s Tee, szara, z logiem IKSDSS oraz PFRON, rozm. S

9

32

Arena, koszulka T-shirt unisex TL s/s Tee, szara, z logiem IKSDSS oraz PFRON, rozm. M

19

33

Arena, koszulka T-shirt unisex TL s/s Tee, szara, z logiem IKSDSS oraz PFRON, rozm. L

15

34

Arena, koszulka T-shirt unisex TL s/s Tee, szara, z logiem IKSDSS oraz PFRON, rozm. XL

8

35

Arena, koszulka T-shirt unisex TL s/s Tee, szara, z logiem IKSDSS oraz PFRON, rozm. XXL

3

36

Butterfly, rakietka do tenisa stołowego BUTTERFLY Timo Boll Silver AN

8

37

Gewo, pokrowiec GEWO Master Round

8

38

Gewo, rakietka do tenisa stołowego GEWO CS Energy Power

2

39

Gewo, rakietka do tenisa stołowego GEWO CS Energy Control

2

40

Butterfly, plastikowa piłeczka 40+ treningowa, zestaw 120 szt.

1

41

Gewo, siatka GEWO Easy Clip

1

42

Donic, numerki zapasowe DONIC Scorer

1

43

Gewo, bluza Corvo, z logiem IKSDSS oraz PFRON, rozm. S

2

44

Gewo, bluza Corvo, z logiem IKSDSS oraz PFRON, rozm. M

3

45

Gewo, bluza Corvo, z logiem IKSDSS oraz PFRON, rozm. L

2

46

Gewo, bluza Corvo, z logiem IKSDSS oraz PFRON, rozm. XL

1

47

Kappa, koszulka meczowa rozgrzewkowa, Calascia, kolor czarno-biały, z logiem IKSDSS oraz PFRON, rozm. L

5

48

Kappa, koszulka meczowa rozgrzewkowa, Calascia, kolor czarno-biały, z logiem IKSDSS oraz PFRON, rozm. XL

5

49

Joma, koszulka treningowa obustronna, Aro reversible, kolor czarno-pomarańczowy, z logiem IKSDSS oraz PFRON, rozm. L

5

50

Joma, koszulka treningowa obustronna, Aro reversible, kolor czarno-pomarańczowy, z logiem IKSDSS oraz PFRON, rozm. XL

5

51

Kappa, Torba sportowa 60L, Brenno, kolor czarny, rozm. M

10

52

Kappa, Plecak 21L, Valia, kolor czarny

10

53

Kappa, koszulka meczowa, Maya, z nadrukiem, z logiem IKSDSS oraz PFRON, rozm. L

5

54

Kappa, koszulka meczowa, Maya, z nadrukiem, z logiem IKSDSS oraz PFRON, rozm. XL

5

55

Kappa, spodenki meczowe, Kindo, z nadrukiem, z logiem IKSDSS oraz PFRON, rozm. L

5

56

Kappa, spodenki meczowe, Kindo, z nadrukiem, z logiem IKSDSS oraz PFRON, rozm. XL

5

57

IRC, opona do wózka sportowego, Exeracer Pro, kolor czerwony, rozm. 24″

5

58

IRC, opona do wózka sportowego, Exeracer Pro, kolor czerwony, rozm. 28″

5

59

Homit, siatka do badmintona tenisa siatkówki niemiecka

2

60

Rakieta do badmintona Ultramate 9, 100% karbon, waga ok. 88 g

4

61

Victor, Lotka nylonowe do badmintona model 500, opakowanie 6 szt.

3

62

Narty animacyjne zestaw, 2 szt. Nart dla 5-osobowej drużyny

1

63

Opaski na nogi, zestaw 2 szt., tęczowe, elstyczne opaski na nogi

2

64

Worek do skakania, 80 cm, podwójne dno, wym. 37 x 37 cm podstawa, wys. 80 cm

2

65

Worek do skakania, 60 cm, podwójne dno, wym. 25 x 25 cm podstawa, wys. 60 cm

2

66

Worek do skakania, 65 cm, podwójne dno, wym. 65 x 45 cm

1

67

Guma sensoryczna XXL, składająca się z 6 kolorowych kawałków materiału, 7 m (rozciągająca się do 14 m)

1

68

Lina do przeciągania, z bawełnianego plecionego sznura, 10 m

1

69

Maty do ćwiczeń

16

70

Miękka piłka Yakima

3

71

Bramka Yakima

1

72

Komplet Speed badminton

2

73

Piłka do siatkówki miękka

4

74

Piłki do koszykówki ‘5’

1

75

Piłki do koszykówki ‘6’

1

11 .Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest P. Marzena Kotwica – Kierownik projektu:

e-mail: marzenakotwica@gmail.com

Z w/w osobą należy kontaktować się we wszelkich sprawach, dotyczących prowadzonego postępowania wyłaniania wykonawcy od momentu otrzymania niniejszego dokumentu, aż do rozstrzygnięcia wyboru.

 1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty                                                  a) Oferty muszą być złożone do dnia 29.08.2022 r. do godz. 24.00.        

  Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: marzenakotwica@gmail.com zatytułowaną następująco:

  „Oferta na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego, akcesoriów specjalistycznych sportowych oraz odzieży sportowej w ramach projektu pt.: „Aktywni przez cały rok III” .

  Oferty otrzymane po 29.08.2022 r. nie będą rozpatrywane.

  b) Wybór ofert nastąpi w dniu 30.08.2022 r. i zakończony zostanie protokołem.

 2. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 8, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu – sprzętu i odzieży sportowej. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

 1. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert:

 1. Cena – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Cmin / Cbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Cmin – cena brutto oferty najtańszej

Cbad – cena brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

 1. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 30.08.2022 r. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oraz spełni inne wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona powołana w tym celu Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji.

Wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 30.08.2022 r.

 

 1. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

 1. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 

 1. Finansowanie

Zamówienie jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Aktywni przez cały rok III”.

 

 1. Uwagi końcowe

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Integracyjnego Klubu Sportowego Druga Strona Sportu do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Integracyjnego Klubu Sportowego Druga Strona Sportu do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 1. Postanowienia końcowe

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 -Oświadczenie-o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Brak możliwości komentowania.