Letni obóz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 2023.

Zapraszamy do udziału w letnim obozie. Poniżej szczegółowe informacje.

REGULAMIN – OBÓZ LETNI 2023

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w obozie.

2. Organizatorem obozu jest Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu w Krakowie.

3. Na obóz zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 16 uczestników od 6 do 24 roku życia.

§ 2

Cele obozu

  1. zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Miejskiej Kraków bądź uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w formie wyjazdu o charakterze obozu;-
  2. zorganizowanie różnorodnych zajęć ogólnorozwojowych: sportowych, plastyczno-artystycznych, terapeutycznych, edukacyjnych, integracyjnych i rekreacyjnych prowadzonych w obiektach zamkniętych, jak również na świeżym powietrzu przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa wynikających z trwającego stanu zagrożenia epidemiologicznego COVID-19.
  3. zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie Gminy Miejskiej Kraków bądź  uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miejskiej Kraków, poprzez udział w wyjeździe wakacyjnym;
  4. wyrównanie szans w dostępie do wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie Gminy Miejskiej Kraków bądź uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miejskiej Kraków;
  5. wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie Gminy Miejskiej Kraków bądź uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miejskiej Kraków, poprzez udział w wyjeździe wakacyjnym i rozwijanie ich pasji i zainteresowań;
  6. wsparcie i pomoc rodzinom wychowującym dzieci i młodzież zamieszkałą na terenie Gminy Miejskiej Kraków bądź uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miejskiej Kraków;
  7. wsparcie i pomoc rodzinom wychowującym dzieci i młodzież zamieszkałą na terenie Gminy Miejskiej Kraków bądź uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miejskiej Kraków;

§ 3

Czas, miejsce i sposób realizacji obozu

1. Obóz letni trwa 10 dni.

2. Uczestnicy obozu przebywają pod opieką wychowawców, instruktorów i wolontariuszy przez okres trwania obozu.

3. Obozem kieruje kierownik.

4. Organizator obozu zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.

5. Obóz będzie realizowany zgodnie z aktualnymi ograniczeniami i obostrzeniami wynikającymi z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

§ 4

Warunki uczestnictwa w obozie

1. Uczestnikiem obozu może być osoba niepełnosprawna w wieku od 6 do 24r.ż. :

a) która jest mieszkańcem Gminy Miejskiej Kraków, bądź uczęszcza do szkoły na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

b) której rodzic/opiekun prawny/ wypełni i złoży formularz zgłoszeniowy wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

c) którego rodzic/opiekun prawny/ złoży oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu Obozu.

2. Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną podróż uczestnika obozu na miejsce realizacji obozu i powrót z miejsca realizacji obozu do domu. Rodzice lub opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność w przypadku samodzielnego powrotu uczestnika obozu do domu.

3. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować o specjalnych potrzebach, zaburzeniach dziecka w formularzu zgłoszeniowym.

4. W zajęciach podczas obozu może brać udział wyłącznie zdrowy beneficjent. W przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną lub kierownika półkolonii u beneficjenta objawów infekcji np. gorączka, katar lub kaszel, rodzic/opiekun jest zobowiązany do jego odbioru. Dalsza kontynuacja udziału w obozie będzie wymagała zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia.

§ 5

Rekrutacja

1. Rekrutacja prowadzana będzie elektronicznie. Osoby zainteresowane udziałem w obozie lub ich rodzice/opiekunowie zobowiązani są przesłać na adres iksdsskrak@gmail.com, zgłoszenie chęci udziału w półkoloniach. Otrzymają zwrotnie formularz zgłoszeniowy, który wypełniony i podpisany wraz z kopią orzeczenia należy dostarczyć do Organizatora: Marek Możdżeń tel. 530200424 najpóźniej do 31.07.2023r.

2. Brak kompletu dokumentacji dyskwalifikuje beneficjenta z udziału w obozie. Obowiązek poprawnego wypełnienia karty spoczywa na wypełniającym.

3. W przypadku gdy na obóz zgłosi się więcej dzieci niż jest miejsc, rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne.

4. Kierownik obozu powołuje komisję rekrutacyjną.

5. Kryteria rekrutacji: w pierwszej kolejności będzie brane pod uwagę dziecko:

a) uczestniczące po raz pierwszy w tego typu wypoczynku,

b) uczestniczące mniejszą ilość razy w tego typu wypoczynku,

c) pochodzące z rodziny o trudnej sytuacji materialnej i życiowej,

e) z rodziny wielodzietnej,

f) którego oboje rodziców pracują zawodowo;

g) bez ograniczeń do udziału w aktywnościach i zajęciach realizowanych w ramach obozu.

6. Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej sporządzany jest protokół uwzględniający wykaz dzieci zakwalifikowanych do uczestnictwa w obozie oraz listę rezerwową.

§ 6

Prawa i obowiązki uczestnika obozu

1. Uczestnik obozu ma prawo do:

– bezpiecznego, spokojnego i radosnego wypoczynku,

– udziału we wszystkich zajęciach i wycieczkach programowych,

– korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu obozu,

– zwracania się ze wszystkimi problemami do opiekunów prowadzących zajęcia w trakcie obozu,

– pochwał i wyróżnień ze strony wychowawców.

2. Uczestnik obozu ma obowiązek:

– uczestnictwa we wszystkich zajęciach i wycieczkach programowych o ile nie zostanie zwolniony przez rodzica,

– punktualnego stawiania się na zajęciach,

– dbałości o czystość i porządek oraz powierzone mienie w miejscu pobytu,

– nie oddalania się od grupy bez wiedzy opiekunów prowadzących zajęcia w trakcie obozu,

– stosowania się do regulaminów wycieczek, przejazdów busem, wewnętrznych regulaminów obiektów, w których prowadzone będą zajęcia przez opiekunów w trakcie obozu,

– zachowywania się z szacunkiem wobec opiekunów prowadzących zajęcia w trakcie obozu, oraz kolegów i koleżanek,

– przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie zauważenia zagrożenia dla życia lub zdrowia, natychmiastowego poinformowania o tym opiekuna lub kierownika,

– stosowania się do poleceń opiekunów i kierownika obozu.

3. Nieprzestrzeganie regulaminu skutkuje w zależności od rodzaju zachowania: upomnieniem,  wydaleniem z obozu oraz powiadomieniem rodziców. Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka po otrzymaniu informacji od kierownika o zaistniałej sytuacji.

4. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie.

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione przez uczestników obozu w czasie jego trwania oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, dokonanych przez innych uczestników.

6. Organizator zaleca nie zabierać na obóz cennych urządzeń, np. laptopów itp.

§ 7

Zasady rezygnacji z udziału w obozu

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w obozie. Zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji u Kierownika obozu.

2. W miejsce beneficjenta, który zrezygnował, wpisany zostaje beneficjent z listy rezerwowej.

Kraków 01.07.2023r.

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW.

logo Kraków

Brak możliwości komentowania.