Zaproszenie na Integracyjne Zawody Pływackie z Okazji Dnia Dziecka – 3.06.2023r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

INTEGRACYJNE ZAWODY PŁYWACKIE Z OKAZJI DNIA DZIECKA

KRAKÓW 03.06.2023r.

ZAWODY REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

„CYKL IMPREZ PŁYWACKICH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2023”

I. CEL

 1. Popularyzacja sportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży i stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej w województwie Małopolskim w szczególności wśród osób niepełnosprawnych, a także propagowanie zdrowego stylu życia poprzez ruch i aktywnego spędzania wolnego czasu.

II. ORGANIZATOR:

Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu                                                

Os. Centrum B7, 31 – 927 Kraków

III. INSTYTUCJE FINANSUJĄCE

 1. Województwo Małopolskie
 2. Fundacja PZU

IV. PARTNERZY:

 1. AWF Kraków
 2. Fundacja Gramy do Końca

V. TERMIN I MIEJSCE:

Zawody odbędą się w dniu 03 czerwca 2023 roku na pływalni AWF Kraków, al. Jana Pawła II 78:

     – długość pływalni 25m

     – liczba torów 8

     – temperatura wody 27oC

     – pomiar czasu: ręczny

VI. WYŻYWIENIE I TRANSPORT:

 1. Wyżywienie zawodników zapewnia organizator – pakiet lunchowy i woda w dniu 03.06.2023.
 2. Organizator zapewnia ubezpieczenie.
 3. Koszty podróży jednostki pokrywają we własnym zakresie.
 4. Parking przed pływalnią jest bezpłatny.

VII. ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Uczestnikami zawodów mogą być zawodnicy z niepełnosprawnościami w szczególności dzieci i młodzież – 36 osób oraz osoby sprawne w szczególności dzieci i młodzież – 14 osób. Każdy zawodnik ma obowiązek startu w minimum 2 konkurencjach indywidualnych. Uczestnicy niepełnosprawni rywalizować będą w konkurencjach indywidualnych z podziałem na 3 kategorie wiekowe w seriach z podziałem na dziewczęta i chłopców:

Kat. I: – 10 lat i młodsi;

Kat. II – 11-14 lat;

Kat. III – 15-18 lat;

Uczestnicy sprawni z podziałem na dziewczęta i chłopców bez grup wiekowych. Dyplomy za miejsca I-III będą wręczane w poszczególnych konkurencjach i kategoriach wiekowych. Jeśli w danej kategorii wiekowej i konkurencji będzie mniej niż 4 zawodników, nastąpi połączenie kategorii wiekowych. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal i nagrodę rzeczową oraz koszulkę.

VIII. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:

 1. Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas w kategorii dziewcząt i chłopców, w danej kategorii wiekowej.
 2. Konkurencje sztafetowe będą rozgrywane jako konkurencje open. W każdym zespole sztafetowym może wystartować maksymalnie jedna osoba sprawna i 3 niepełnosprawne, w tym 2 chłopców i 2 dziewczynki.
 3. Serie ustalone wg. czasów przesłanych w zgłoszeniach (od najwolniejszej do najszybszej).
 4. Brak czasu na karcie zgłoszenia powoduje umieszczenie zawodnika w najwolniejszych seriach.
 5. Pomiar czasu ręczny.

IX. PROGRAM ZAWODÓW:

SOBOTA 03.06.2023
godz. 14:15-14.45      rejestracja zawodników, odbiór wody i koszulek

godz. 14.45-15.00       odprawa techniczna kierowników ekip i trenerów

godz.15.00-15.30        rozgrzewka na basenie (możliwość wykonania zdjęcia podwodnego)      

godz. 15:30-15:40       uroczyste rozpoczęcie zawodów
godz. 15:40-18:00      blok zawodów

25 m st. dowolnym dziewcząt i chłopców

 25 m st. grzbietowym dziewcząt i chłopców

 25 m st. klasycznym dziewcząt i chłopców

25 m st. motylkowym dziewcząt i chłopców

Dekoracja konkurencji 25 m

 •  50 m st. dowolnym dziewcząt i chłopców
 • 50 m st. grzbietowym dziewcząt i chłopców
 • 50 m st. klasycznym dziewcząt i chłopców

Dekoracja konkurencji 50 m

 •  100 m st. dowolnym dziewcząt i chłopców
 • 100 m st. grzbietowym dziewcząt i chłopców
 • 100 m st. klasycznym dziewcząt i chłopców
 •  4 x 50 m sztafeta mix

 Dekoracja konkurencji 100 m i sztafet

Konkurs skoków do wody

godz. 18:00-18:30      przerwa na posiłek (lunch)

godz. 18:30-19:00      wręczenie pamiątkowych medali i nagród

od godz.    19.00         wyjazd zawodników.

XI. ZGŁOSZENIA:

 1. Zgłoszenie imienne i do konkurencji należy przesłać w terminie do 27 maja 2023r. na adres e-mail: iksdsskrak@gmail.com
 2. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Do zgłoszenia obowiązkowo należy załączyć kopie aktualnych orzeczeń o niepełnosprawności.
 4. Listy startowe będą wywieszone na pływalni w dniu 03.06.2023, oraz w biurze zawodów.

XIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są: organizator, ratownik medyczny, ratownicy WOPR oraz trenerzy i kierownicy ekip.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie minutowym zawodów i listach startowych.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące zawodów otrzymają kierownicy ekip w dniu zawodów (odbiór teczek w biurze zawodów).
 1. Zgłoszenie do zawodów oznacza wyrażenie zgody przez zawodników, ich opiekunów prawnych, oraz trenerów i inne osoby biorące bezpośrednio udział w zawodach na wykorzystanie wizerunku utrwalonego podczas zawodów w nieograniczonym czasie oraz przetwarzanie danych osobowych ( szczególnych kategorii danych osobowych o stanie zdrowia) zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO, w celach związanych z organizacją zawodów. Wyrażający zgodę mają prawo wglądu i poprawiania ich oraz podaje je dobrowolnie. Administratorem danych osobowych jest: Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu, 31-927 Kraków, os. Centrum B7.
 2. Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją powyższego zapisu.
 3. Osoba odpowiedzialna za przebieg imprezy ze strony organizatora:

Brak możliwości komentowania.