KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW I JUNIORÓW MŁODSZYCH W PŁYWANIU NIEPEŁNOSPRAWNYCH KRAKÓW 27-29.05.2022r.

I. CEL

 1. Wyłonienie najlepszych zawodników Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych.
 2. Możliwość weryfikacji stopnia wyszkolenia zawodników z poszczególnych klubów sportowych.
 3. Promocja wartości edukacyjnych i wychowawczych sportu.
 4. Utrwalanie i rozwijanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży.
 5. Popularyzacja dyscypliny pływanie w środowisku osób z niepełnosprawnościami.
 6. Integracja i włączenie społeczne osób z niepełnosprawnościami.
 7. Poprawa kondycji psychicznej osób z niepełnosprawnościami.
 8. Promowanie Miasta Kraków jako ważnego ośrodka sportowego.

II. ORGANIZATOR:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START

ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa

Współorganizator – realizator zadania:

Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu                                                  

Ul. Glogera 43F/4, 31 – 222 Kraków

III. INSTYTUCJE FINANSUJĄCE

 1. Ministerstwo Sportu i Turystyki
 2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 3. Województwo Małopolskie
 4. Fundacja PZU

IV. PARTNERZY:

 1. Fundacja Otylii Jędrzejczak
 2. Gmina Miejska Kraków
 3. Województwo Małopolskie
 4. AWF Kraków

V. TERMIN I MIEJSCE

Mistrzostwa odbędą się w dniach 27-29 maja 2022 roku na pływalni AWF Kraków, al. Jana Pawła II 78:

     – długość pływalni 25m

     – liczba torów 8

     – temperatura wody 27oC

     – pomiar czasu: elektroniczny

     – basen rozgrzewkowy

VI. ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE I TRANSPORT

 1. Zakwaterowanie i wyżywienie zawodników zapewnia organizator – od kolacji w dniu 27.05.2022 do obiadu w dniu 29.05.2022.
 2. Pakiety regeneracyjne, woda i obiady na terenie pływalni; śniadania, kolacje oraz noclegi – Hotel Swing, ul. Dobrego Pasterza 124, 31-416 Kraków.
 3. Organizator zapewnia ubezpieczenie.
 4. Koszty podróży jednostki pokrywają we własnym zakresie.
 5. Parking przed hotelem i pływalnią jest bezpłatny.

Organizator zapewni transport do/z miejsca zakwaterowania dla ekip, które wyraziły chęć skorzystania z niego poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w zgłoszeniu, o ile pozwolą na to wytyczne sanitarno-epidemiologiczne, wydane w związku z pandemią COVID-19.

VII. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikami zawodów mogą być zawodnicy z niepełnosprawnościami – z dysfunkcją narządu ruchu lub wzroku, zakwalifikowani do klas startowych zgodnie z przepisami World Para Swimming oraz PZSN START, oraz zawodnicy zakwalifikowani do klasy S14 na podstawie stosownych zapisów w orzeczeniu o niepełnosprawności lub innym dokumencie potwierdzającym niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, zrzeszeni w jednostkach organizacyjnych PZSN „START”.
 2. Zgłoszeni zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie.
 3. Każdy zawodnik ma obowiązek startu w minimum 3 konkurencjach indywidualnych.
 4. Nie dopuszcza się startów zawodników krajowych poza konkurencją (PK).
 5. Zawodnicy startować będą w 3 grupach wiekowych:
 6. grupa wiekowa „A” – zawodnicy z rocznika 2004-2005 – juniorzy starsi,
 7. grupa wiekowa „B” – zawodnicy z rocznika 2006-2009 – juniorzy,
 8. grupa wiekowa „C” – zawodnicy z rocznika 2010 i młodsi – juniorzy młodsi.
 9. Klasyfikacja medalowa w poszczególnych klasach startowych i kategoriach wiekowych zostanie określona na podstawie trzech najlepszych wyników każdego zawodnika w klasach S1-S14.

W przypadku liczby osób startujących w danej klasie startowej i kategorii wiekowej mniejszej niż 4, ostatni sklasyfikowany zawodnik nie otrzymuje medalu (zasada -1).

 1. Wycofanie zgłoszonego zawodnika z zawodów podczas ich trwania oraz niepojawienie się zgłoszonego zawodnika na starcie w danej konkurencji powoduje nałożenie opłaty regulaminowej w wysokości 50,00 zł za każdą konkurencję.
 2. Zawodnik może być wycofany z zawodów i nie startować bez uiszczenia opłaty regulaminowej tylko w przypadku choroby lub kontuzji, która jest potwierdzona przez obsługę medyczną zawodów.

VIII. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

 1. Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas w kategorii dziewcząt i chłopców, jako konkurencje wielu klas z systemem punkowym.
 2. Konkurencje sztafetowe będą rozgrywane jako konkurencje open, bez limitu punktowego i podziału na rodzaj niepełnosprawności. W każdym zespole sztafetowym może wystartować maksymalnie jedna osoba z niepełnoprawnością narządu wzroku (klasy S/SB/SM 11-13) i maksymalnie jedna osoba z klasą S14/SB14/SM14.
 3. Serie ustalone wg. czasów przesłanych w zgłoszeniach (od najwolniejszej do najszybszej).
 4. Brak czasu na karcie zgłoszenia powoduje umieszczenie zawodnika w najwolniejszych seriach.
 5. Pomiar czasu elektroniczny.
 6. Podczas zawodów obowiązują przepisy World Para Swimming i PZSN Start.

IX. PROGRAM ZAWODÓW

PIĄTEK 27.05.2022
godz. do 16:00            przyjazd ekip

godz. 16:00-18:30      klasyfikacja medyczna

godz. 18:30-21:00      kolacja w hotelu

godz. 20.30-21.30    odprawa techniczna kierowników ekip i trenerów.

SOBOTA 28.05.2022
godz. 06:30-09:00      śniadanie

godz. 09.00-09.30       wydanie pakietów regeneracyjnych na pływalni
godz. 09:30-10:15       rozgrzewka na basenie

godz. 10:30-10:50       uroczyste rozpoczęcie zawodów
godz. 11:00-13:30      I blok zawodów

Blok I

1/2. 50 m st. dowolnym S1-S13 dziewcząt i chłopców,

3/4. 100 m st. klasycznym SB4-SB9, SB11-14 dziewcząt i chłopców,
5/6. 50 m st. motylkowym S2-S13 dziewcząt i chłopców,
7/8. 400 m st. dowolnym S6-S14 dziewcząt i chłopców,
9/10. 4 x 100 m st. zmiennym open dziewcząt i chłopców.

godz. 13:00-14:30      przerwa na posiłek (obiad na pływalni)

godz. 14.30-15:15       rozgrzewka na basenie


godz. 15:30-18:00   II blok zawodów

Blok II

11/12. 100 m st. dowolnym S1-S14 dziewcząt i chłopców,
13/14. 50 m st. klasycznym SB1-SB9, SB11-SB13 dziewcząt i chłopców,
15/16. 100 m st. grzbietowym S1-S14 dziewcząt i chłopców,

17/18. 100 m st. motylkowym S5-S14 dziewcząt i chłopców,
19/20. 4 x 100 m st. dowolnym open dziewcząt i chłopców.

godz. 18:30-21:00      kolacja w miejscu zakwaterowania.

NIEDZIELA 29.05.2022

godz. 06:30-09:00      śniadanie
godz. 09:00-09:30       wydanie pakietów regeneracyjnych na pływalni

godz. 09:30-10:15       rozgrzewka na basenie
godz. 10:30-13:00      III blok zawodów

BLOK III

21/22. 50 m st. grzbietowym S1-S13 dziewcząt i chłopców,
23/24. 200 m st. dowolnym S2-S14 dziewcząt i chłopców,

25/26. 150 m st. zmiennym SM1- SM4 dziewcząt i chłopców*,

27/28. 200 m st. zmiennym SM3- SM14 dziewcząt i chłopców*,

29/30. 4 x 50 m st. dowolnym open dziewcząt i chłopców.

31. 4 x 50 m st. dowolnym open mieszana

*Zawodnicy z klasy SM3 i SM4 mogą wybrać start w konkurencji 150 m. stylem zmiennym albo 200 m. st. zmiennym (1 z 2)

godz. 12.30 – 13.30   obiad

około godz. 13:30 – 14.30      ceremonia medalowa oraz dekoracja najlepszych zawodników, uroczyste zakończenie Mistrzostw (czas rozpoczęcia uzależniony od czasu zakończenia wyścigów i ustalenia klasyfikacji punktowej)

od godz. 15.00                        wyjazd zawodników.

X. NAGRODY

 1. Za zajęcie miejsc od I do III w poszczególnych klasach startowych oraz kategoriach wiekowych przyznawane będą medale oraz dyplomy – Regulamin Imprez Centralnych.
 2. Medale zostaną rozdane w trzech grupach wiekowych.
 3. Nagrodzeni zostaną najlepsi zawodnicy i najlepsze zawodniczki (I-III miejsce) z poszczególnych klas na podstawie sumy punktów World Para Swimming z trzech (klasy S1-S14) najlepszych startów. Zawodnicy klasyfikowani będą na podstawie klasy startowej S. Jeżeli zawodnik posiada klasę startową SB i/lub SM inną niż S, to jego wyniki z konkurencji w stylu klasycznym i zmiennym zaliczane będą do jego klasyfikacji w klasie S.
 4. W klasyfikacji najlepszych zawodników krajowych obowiązuje zasada „minus jeden”, co oznacza, że jeżeli liczba zawodników rywalizujących w zawodach w danej klasie startowej, kategorii wiekowej i płci jest mniejsza niż cztery (4) to przyznaje się o jeden medal mniej niż liczba rywalizujących zawodników (na przykład, gdy w klasie S1 mężczyzn rywalizuje trzech (3) zawodników, to przyznaje się tylko dwa (2) medale).
 5. W celu umożliwienia zawodnikom wszystkich klas walki o medale, organizator zastrzega sobie możliwość połączenia wybranych klas startowych w klasyfikacji najlepszych zawodników krajowych i przyznanie jednego kompletu medali w tej połączonej klasyfikacji (na przykład, gdy w klasie S3 dziewcząt rywalizują dwie (2) zawodniczki, to możliwe jest połączenie klas S3 z S4 i przyznanie jednego kompletu medali w klasach S3-4).
 6. Wstępna decyzja o połączeniu klas startowych zostanie podjęta po analizie ostatecznych zgłoszeń do zawodów i zakomunikowana po odprawie technicznej. W wyjątkowej sytuacji wycofania się zawodników z zawodów po odprawie technicznej, organizator zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu łączenia klas startowych.
 7. Konkurencje sztafetowe będą rozgrywane jako konkurencja open, a medale będą przyznawane zawodnikom pierwszych trzech drużyn sztafetowych z zachowaniem zasady „minus jeden”, na podstawie uzyskanych czasów.
 8. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy zawodów w poszczególnych kategoriach wiekowych (miejsca I-III) otrzymają nagrody rzeczowe. Klasyfikacja OPEN w poszczególnych grupach wiekowych zostanie określona na podstawie trzech najlepszych startów. Ponadto,najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik otrzymają nagrody specjalne.

XI. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenie liczbowe dotyczące liczby osób (załącznik nr 1) należy przesłać w terminie do 1 maja 2022r. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Kompletne zgłoszenia (załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5) tylko w wersji elektronicznej należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2022 roku na adres e-mail:drugastronasportu@gmail.com
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitów liczbowych ze względu na ograniczone środki finansowe oraz wytyczne sanitarno-epidemiologiczne – dotyczy to osób towarzyszących zawodnikom (wolontariusze i obsługa). Kluby zostaną poinformowane o ewentualnej konieczności dokonania weryfikacji zgłoszeń.
 4. Do zgłoszenia obowiązkowo należy załączyć kopie aktualnych orzeczeń o niepełnosprawności. Brak kopii w/w orzeczeń przesłanych drogą elektroniczną

skutkować będzie niedopuszczeniem do zawodów. Nie dopuszcza się dostarczania kserokopii podczas zawodów.

 • Listy startowe będą wywieszone na basenie oraz do pobrania w dniu 28.05.2022 ze strony www.livetiming.pl

XII.  ZASADY FINANSOWANIA

 1. Koszty związane z organizacją zawodów, transportem w czasie zawodów, ubezpieczeniem uczestników zawodów pokrywa organizator.
 2. Koszty związane z wyżywieniem i zakwaterowaniem zawodników pokrywa organizator.
 3. Koszty przyjazdu na zawody pokrywają jednostki delegujące.

XIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są: organizator, ratownik medyczny, ratownicy WOPR oraz trenerzy i kierownicy ekip.
 2. W sprawach nieobjętych regulaminem oraz komunikatem organizacyjnym decyduje Komisja Odwoławcza, która zostanie powołana na odprawie technicznej zawodów.
 3. Organizator przewiduje przeprowadzenie klasyfikacji medycznej krajowej, dla zawodników zgłoszonych do startu w MPJiJMwPN. Termin: piątek 27.05.2022 od godziny 16.00 w Hotelu Swing. Prosimy o przygotowanie aktualnej dokumentacji medycznej. Zgłoszenia do klasyfikacji medycznej będą przyjmowane na osobnych formularzach. Do klasyfikacji mogą być zgłoszone wyłącznie osoby zgłoszone do startu w zawodach.
 4. Listy zgłoszonych zawodników zostaną opracowane w oparciu o otrzymane zgłoszenia rejestracyjne i rozesłane do zainteresowanych jednostek.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie minutowym zawodów i listach startowych.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych oświadczeń o stanie zdrowia uczestników zawodów.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące zawodów otrzymają kierownicy ekip w dniu przyjazdu (odbiór teczek w recepcji hotelowej), jak również szczegółowe informacje zostaną wysłane drogą mailową na wskazany w zgłoszeniu adres w dniu 25.05.2022r.
 1. Zgłoszenie do zawodów oznacza wyrażenie zgody przez zawodników, ich opiekunów prawnych, oraz trenerów i inne osoby biorące bezpośrednio udział w zawodach na wykorzystanie wizerunku utrwalonego podczas zawodów w nieograniczonym czasie oraz przetwarzanie danych osobowych ( szczególnych kategorii danych osobowych o stanie zdrowia) zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO, w celach związanych z organizacją zawodów. Wyrażający zgodę mają prawo wglądu i poprawiania ich oraz podają je dobrowolnie. Administratorem danych osobowych jest: Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu, 31-222 Kraków, ul. Glogera 43F/4.
 2. Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją powyższego zapisu.
 3. Wyniki dostępne będą na stronie internetowej pod adresem: www.livetiming.pl
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów w ostatniej chwili, w związku z rozporządzeniem lub decyzją Rządu wprowadzającymi obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19;
 5. W przypadku obowiązywania obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych, organizatorzy proszą o korzystanie w jak największym stopniu z własnego transportu.
 6. Mistrzostwa będą przeprowadzone zgodnie z ewentualnymi wytycznymi sanitarno-epidemiologicznymi, obowiązującymi w terminie zawodów.
 7. Osobami odpowiedzialnymi za przebieg imprezy ze strony organizatora są:
 8. Anna Bochenek tel. 503 615 638,
 9. Olgierd Koperkiewicz tel. 660 615 944

Brak możliwości komentowania.