Zapytanie ofertowe 03/04/2019  

03/04/2019 Kraków, dn. 23.04.2019r.
Numer postępowania

Zapytanie ofertowe

Dotyczy projektu:
„MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW I JUNIORÓW MŁODSZYCH W PŁYWANIU NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2019”.
W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania propozycji cenowej zgodnie
z poniższymi informacjami:

1. Zamawiający:
Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu
Adres: ul. Glogera 43F/4, 31-222 Kraków
NIP: 945-216-70-80
REGON: 122472925
Adres strony internetowej: www.drugastronasportu.com
Email: drugastronasportu@gmail.com
Tel.: 503-615-638

2. Opis przedmiotu zapytania:
Przedmiotem zapytania jest usługa wynajmu obiektów sportowych podczas realizacji zawodów sportowych: dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pt. „Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Pływaniu Niepełnosprawnych 2019”, realizowanego w ramach umowy nr ZZO/000271/06/D podpisanej pomiędzy Integracyjnym Klubem Sportowym Druga Strona Sportu a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV:
45212140-9 – Obiekty rekreacyjne
4. Zadania po stronie Wykonawcy:
a. Złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1);
b. Złożenie w terminie załącznika nr 2;
c. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 14 dni;
d. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert;
e. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę;
f. Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego:
a. Przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia zawodów sportowych: „Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Pływaniu Niepełnosprawnych 2019”;
b. Uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury lub faktury proformy we wskazanym terminie;
c. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy wykonać na terenie Miasta Krakowa w terminie 18-19.05.2019r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty:
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
a. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
b. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
c. nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
d. zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 01 lipca 2024 r.
Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia:
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto,
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.
Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:
a) Wynajem obiektów sportowych – pływalnia kryta w terminie 18-19.05.2019r.
Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj.
Basen pływacki sportowy: minimum 25 metrów, 6 torów w godzinach 8.30 – 17.30 w terminie 18.05.2019r., i w godzinach 8.30 – 15.30. w terminie 19.05.2019r., oraz basen rekreacyjny – rozgrzewkowy w tym samym terminie i godzinach co basen pływacki sportowy.
Ponadto dostęp w w/w terminie i godzinach do trybun, aparatury do elektronicznego pomiaru czasu wraz z montażem, nagłośnienia, oraz pomieszczeń na biuro zawodów, szatni, sali do odprawy sędziowskiej i sali do cateringu.
Lokalizacja obiektu na terenie Miasta Krakowa. Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Obiekt powinien być wyposażony w szatnie damskie, męskie i dla osób niepełnosprawnych.
Dostęp do obiektu w terminie 17.05.2019, w godzinach 12.00 – 15.00 w celu wykonania prac przygotowawczych przez Zamawiającego.

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
a) Oferty prosimy składać do dnia 29.04.2019r. do godz. 24.00.
Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: drugastronasportu@gmail.com Osobą kontaktową jest Pani Anna Bochenek.
Oferty otrzymane po 29.04.2019r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 30.04.2019r. i zakończony zostanie protokołem.

10. Kryteria wyboru:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu (wyrażona w PLN) – 100%
Najkorzystniejsza oferta dla danej pozycji otrzyma maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

11. Sposób obliczenia oferty:
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert.
Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%.
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Wmin / Wbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Wmin – wartość brutto oferty najtańszej
Wbad – wartość brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

12. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:
W dniu 30.04.2019r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.
Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.
Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 30.04.2019r.

13. Uwagi i postanowienia końcowe:
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Niniejsze zamówienie jest finansowane częściowo ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Pływaniu Niepełnosprawnych 2019”.
Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Integracyjnego Klubu Sportowego Druga Strona Sportu do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

14. Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy;
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych;

Brak możliwości komentowania.