Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 (RODO)

Dbamy o prywatność Naszych Beneficjantów, Współpracowników i Kontrahentów, dlatego dostosowujemy się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) które wchodzą
w życie 25.05.2018r.

Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 wspomnianego Rozporządzenia 2016/679 informujemy, że:

Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych jest Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu 31 – 222 Kraków, ul. Glogera 43F/4, nr Regon 122472925, NIP: 945-216-70-80, KRS: 0000401583 (zwany dalej IKS DSS).
Dane kontaktowe Z IKS DSS można się skontaktować:

a.   poprzez adres e-mail: drugastronasportu@gmail.com,

b.   telefonicznie pod numerem: 604130873, 503615638, 

c.   pisemnie: Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu 31 – 222 Kraków.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Dane osobowe będą przetwarzane przez IKS DSS w celach:

a.   przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych,

b.   przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego
i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych,

c.   przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Województwo Małopolskie w obszarze upowszechniania sportu i kultury fizycznej;

d.   przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Gminę Miejską Kraków w obszarze upowszechniania sportu i kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

e.   wykonywania zawartych umów z Naszymi Współpracownikami,

f.    wykonywania zawartych umów o Kontrahentami.

Okres, przez który dane będą przetwarzane Dane osobowe będą przetwarzane przez IKS DSS:

a.   dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych – 5 lat od dnia zakończenia projektu,

b.   dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego
i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych – 5 lat od zakończenia projektu,

c.   dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Województwo Małopolskie w obszarze upowszechniania sportu i kultury fizycznej – 5 lat od zakończenia projektu;

d.   dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Gminę Miejską Kraków w obszarze upowszechniania sportu i kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 5 lat od zakończenia projektu ;

e.   dla celu realizacji wykonywania zawartych umów z naszymi Współpracownikami – 5 lata od zakończenia zawartej umowy,

f.    dla celu realizacji zawartych umów o Kontrahentami – 5 lat po zakończeniu wykonywania zawartej umowy.

Odbiorcy danych Dane osobowe mogą być udostępniane przez IKS DSS:

a.     osobom upoważnionym,

b.    podmiotom uprawnionym (na podstawie przepisów prawa) do ich otrzymania lub na podstawie udzielonej zgody,

c.     mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych osobowych takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą Każdej osobie przysługuje prawo dostępu oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, przysługuje każdej osobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, istnieje prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.


klauzula informacyjna – RODO – IKS DSS

Brak możliwości komentowania.