Lato w mieście: Letnie półkolonie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 2024.

Zapraszamy do wzięcia udziału w półkolonii letniej w terminie 08-12.07.2024r.

 • Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci i młodzież do maksymalnie 24 r.ż., mieszkające na terenie Krakowa lub uczęszczające do szkół na terenie Krakowa;
 • Realizacja półkolonii na terenie obiektu: Centrum Sportu i Rekreacji Com-Com Zone na Kozłówce, ul. Facimiech 32, 30-667 Kraków;
 • Atrakcyjny program sportowy;
 • Jedzenie będzie dostosowane do potrzeb żywieniowych każdego uczestnika półkolonii;
 • Zapewniona zostanie opieka medyczna;
 • Każdy uczestnik półkolonii jest ubezpieczony NNW;
 • Wypoczynek zgłoszony do bazy wypoczynku;
 • Wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
 • Chęć udziału prosimy zgłaszać na adres mailowy: iksdsskrak@gmail.com
REGULAMIN – PÓŁKOLONIE LETNIE 2024

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w półkolonii.

2. Organizatorem półkolonii jest Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu w Krakowie.

3. Na półkolonię zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 15 uczestników od 6 do 24 roku życia.

§ 2

Cele półkolonii

1. Celem głównym półkolonii jest zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Miejskiej Kraków bądź uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miejskiej Kraków z niepełnosprawnościami, w formie półkolonii letnich.

2. Cele szczegółowe:

 1. zorganizowanie i przeprowadzenie różnych form aktywności podczas wypoczynku letniego tak, aby zwiększyć uczestnictwo dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w życiu społecznym;
 2. zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Miejskiej Kraków bądź uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miejskiej Kraków z niepełnosprawnościami polegającego na animacji czasu wolnego, rozwijaniu zainteresowań, pasji, przeciwdziałaniu izolacji i wykluczeniu społecznemu;
 3. zwiększenie aktywności ruchowej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie Gminy Miejskiej Kraków bądź uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miejskiej Kraków, poprzez udział w półkoloniach letnich;
 4. wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie Gminy Miejskiej Kraków bądź uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miejskiej Kraków, poprzez udział w półkoloniach zimowych i rozwijaniu ich pasji i zainteresowań, oraz edukacji w zakresie pierwszej pomocy i zdrowego odżywiania;
 5. wsparcie i pomoc rodzinom wychowującym dzieci i młodzież zamieszkałą na terenie Gminy Miejskiej Kraków bądź uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miejskiej Kraków;

§ 3

Czas, miejsce i sposób realizacji półkolonii

1. Turnus półkolonii trwa 5 dni.

2. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców przez ok. pięć godzin dziennie w godzinach ustalonych w ramowym programie.

3. Półkolonią kieruje kierownik.

4. Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.

5. Półkolonia będzie realizowana zgodnie z aktualnymi ograniczeniami i wytycznymi sanitarno – epidemiologicznymi.

§ 4

Warunki uczestnictwa w półkolonii

1. Uczestnikiem półkolonii może być osoba niepełnosprawna w wieku od 6 do 24r.ż. :

a) która jest mieszkańcem Gminy Miejskiej Kraków, bądź uczęszcza do szkoły na terenie Gminy Miejskiej Kraków;

b) której rodzic/opiekun prawny/ wypełni i złoży kartę kwalifikacyjną, wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;

c) którego rodzic/opiekun prawny/ złoży oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu Półkolonii.

2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania uczestników.

3. Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę uczestnika półkolonii do budynku lub miejsca zbiórki. Rodzice lub opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność w przypadku samodzielnego powrotu uczestnika półkolonii do domu.

4. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować o specjalnych potrzebach, zaburzeniach dziecka w karcie kwalifikacyjnej.

5. W zajęciach podczas półkolonii może brać udział wyłącznie zdrowy beneficjent. W przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną lub kierownika półkolonii u beneficjenta objawów infekcji np. gorączka, katar lub kaszel, rodzic/opiekun jest zobowiązany do jego odbioru. Dalsza kontynuacja udziału w półkolonii będzie wymagała zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia.

§ 5

Rekrutacja

1. Rekrutacja prowadzana będzie elektronicznie. Osoby zainteresowane udziałem w półkolonii lub ich rodzice/opiekunowie zobowiązani są przesłać na adres iksdsskrak@gmail.com, zgłoszenie chęci udziału w półkoloniach. Otrzymają zwrotnie kartę kwalifikacyjną, którą wypełnioną i podpisaną wraz z kopią orzeczenia należy dostarczyć do Organizatora: Marek Możdżeń tel. 530200424 najpóźniej do 04.07.2024r.

2. Brak kompletu dokumentacji dyskwalifikuje beneficjenta z udziału w półkolonii. Obowiązek poprawnego wypełnienia karty spoczywa na wypełniającym.

3. W przypadku gdy na półkolonie zgłosi się więcej dzieci niż jest miejsc, rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne.

4. Kierownik półkolonii powołuje komisję rekrutacyjną.

5. Kryteria rekrutacji: w pierwszej kolejności będzie brane pod uwagę dziecko:

a) uczestniczące po raz pierwszy w tego typu wypoczynku,

b) uczestniczące mniejszą ilość razy w tego typu wypoczynku,

c) pochodzące z rodziny o trudnej sytuacji materialnej i życiowej,

d) z rodziny wielodzietnej,

e) którego oboje rodziców pracują zawodowo;

f) bez ograniczeń do udziału w aktywnościach i zajęciach realizowanych w ramach półkolonii.

6. Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej sporządzany jest protokół uwzględniający wykaz dzieci zakwalifikowanych do uczestnictwa w półkoloniach oraz listę rezerwową.

§ 6

Prawa i obowiązki uczestnika półkolonii

1. Uczestnik półkolonii ma prawo do:

– bezpiecznego, spokojnego i radosnego wypoczynku,

– udziału we wszystkich zajęciach i wycieczkach programowych,

– korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii,

– zwracania się ze wszystkimi problemami do opiekunów prowadzących zajęcia w trakcie półkolonii,

– pochwał i wyróżnień ze strony wychowawców.

2. Uczestnik półkolonii ma obowiązek:

– uczestnictwa we wszystkich zajęciach i wycieczkach programowych o ile nie zostanie zwolniony przez rodzica,

– punktualnego stawiania się na zajęciach,

– dbałości o czystość i porządek oraz powierzone mienie w miejscu pobytu,

– nie oddalania się od grupy bez wiedzy opiekunów prowadzących zajęcia w trakcie półkolonii,

– stosowania się do regulaminów wycieczek, przejazdów busem, wewnętrznych regulaminów obiektów, w których prowadzone będą zajęcia przez opiekunów w trakcie półkolonii,

– zachowywania się z szacunkiem wobec opiekunów prowadzących zajęcia w trakcie półkolonii, oraz kolegów i koleżanek,

– przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie zauważenia zagrożenia dla życia lub zdrowia, natychmiastowego poinformowania o tym opiekuna lub kierownika,

– stosowania się do poleceń opiekunów i kierownika półkolonii.

3. Nieprzestrzeganie regulaminu skutkuje w zależności od rodzaju zachowania: upomnieniem,  wydaleniem z półkolonii, oraz powiadomieniem rodziców. Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka po otrzymaniu informacji od kierownika o zaistniałej sytuacji.

4. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie.

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione przez uczestników półkolonii w czasie jej trwania oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, dokonanych przez innych uczestników.

6. Organizator zaleca nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki itp.

§ 7

Zasady rezygnacji z udziału w półkolonii

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w półkolonii. Zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji u Kierownika półkolonii.

2. W miejsce beneficjenta, który zrezygnował, wpisany zostaje beneficjent z listy rezerwowej.

Brak możliwości komentowania.