Realizacja projektu pn. „Wyjazdy grupowe i integracja osób z niepełnosprawnościami zawierające elementy rehabilitacji zawodowej i społecznej.”

Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu zaprasza osoby niepełnosprawne w różnym wieku do udziału w projekcie.

Cel główny zadania: Wyrównywanie szans niepełnosprawnych z Małopolski w dostępie do rehabilitacji społecznej.

Zadanie obejmuje organizację i realizację cyklu wyjazdów integracyjnych dla osób niepełnosprawnych. W ramach zadania planujemy
zorganizować 5 wyjazdów 3 – dniowych i 1 wyjazd 10 dniowy. Podczas wyjazdu prowadzone będą dla osób niepełnosprawnych różne zajęcia grupowe:

 1. Zajęcia integracyjne wzmacniające integrację i rozwój logicznego planowania czynności oraz rozwój poczucia odpowiedzialności za siebie i za otoczenie;
 2. Zajęcia rozwijające umiejętności komunikacyjne i interpersonalne;
 3. Trening umiejętności społecznych;
 4. Terapia ręki z elementami arteterapii;
 5. Trening samodzielności;
 6. Aktywności sportowe;

Chętnych beneficjentów do udziału w projekcie prosimy o kontakt: iksdsskrak@gmail.com Warunkiem koniecznym jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Stowarzyszenie prowadzi również nabór kadry merytorycznej na wyjazdy: pedagodzy lub psycholodzy, trenerzy lub instruktorzy sportu, wolontariusze na każdy wyjazd. Chętnych prosimy o kontakt: iksdsskrak@gmail.com
Znaczenie podczas naboru kadry będą miały kompetencje zawodowe, wiedza, doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi i dodatkowe kwalifikacje pozyskane podczas szkoleń lub kursów w zakresie metod alternatywnej komunikacji, treningu umiejętności społecznej, terapii ręki lub innych.

Zadanie dofinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego i ze środków Miasta Krakowa.

REGULAMIN – OBÓZ LETNI 2024

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w obozie.

2. Organizatorem obozu jest Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu w Krakowie.

3. Na obóz zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 20 uczestników od 6 do 24 roku życia.

4. Pierwszeństwo w korzystaniu z wypoczynku będą miały dzieci i młodzież ze stwierdzoną niepełnosprawnością, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności:

 • objęte pieczą zastępczą; samotnie wychowywane;
 • pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym: z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci;
 • z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.

§ 2

Cele obozu

 1. zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Miejskiej Kraków bądź uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w formie wyjazdu o charakterze obozu;-
 2. zorganizowanie różnorodnych zajęć ogólnorozwojowych: sportowych, plastyczno-artystycznych, terapeutycznych, edukacyjnych, integracyjnych i rekreacyjnych prowadzonych w obiektach zamkniętych, jak również na świeżym powietrzu przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa;
 3. zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie Gminy Miejskiej Kraków bądź uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miejskiej Kraków, poprzez udział w wyjeździe wakacyjnym;
 4. wyrównanie szans w dostępie do wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie Gminy Miejskiej Kraków bądź uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miejskiej Kraków;
 5.  wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie Gminy Miejskiej Kraków bądź uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miejskiej Kraków, poprzez udział w wyjeździe wakacyjnym i rozwijanie ich pasji i zainteresowań;
 6.  wsparcie i pomoc rodzinom wychowującym dzieci i młodzież zamieszkałą na terenie Gminy Miejskiej Kraków bądź uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miejskiej Kraków;
 7. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z Małopolski w dostępie do wypoczynku letniego.

§ 3

Czas, miejsce i sposób realizacji obozu

1. Obóz letni trwa 10 dni.

2. Uczestnicy obozu przebywają pod opieką wychowawców, instruktorów sportu i wolontariuszy przez okres trwania obozu.

3. Obozem kieruje kierownik.

4. Organizator obozu zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.

5. Obóz będzie realizowany zgodnie z aktualnymi wytycznymi sanitarno – epidemiologicznymi.

§ 4

Warunki uczestnictwa w obozie

1. Uczestnikiem obozu może być osoba niepełnosprawna w wieku od 6 do 24r.ż. :

a) która jest mieszkańcem Gminy Miejskiej Kraków, bądź uczęszcza do szkoły na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

b) której rodzic/opiekun prawny/ wypełni i złoży formularz zgłoszeniowy wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

c) którego rodzic/opiekun prawny/ złoży oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji treści

Regulaminu Obozu.

2. Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną podróż uczestnika obozu na miejsce realizacji obozu i powrót z miejsca realizacji obozu do domu. Rodzice lub opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność w przypadku samodzielnego powrotu uczestnika obozu do domu.

3. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować o specjalnych potrzebach, zaburzeniach dziecka w karcie kwalifikacyjnej.

4. W zajęciach podczas obozu może brać udział wyłącznie zdrowy beneficjent. W przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną lub kierownika półkolonii u beneficjenta objawów infekcji np. gorączka, katar lub kaszel, rodzic/opiekun jest zobowiązany do jego odbioru. Dalsza kontynuacja udziału w obozie będzie wymagała zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia.

§ 5

Rekrutacja

1. Rekrutacja prowadzana będzie elektronicznie. Osoby zainteresowane udziałem w obozie lub ich rodzice/opiekunowie zobowiązani są przesłać na adres iksdsskrak@gmail.com, zgłoszenie chęci udziału w obozie. Otrzymają zwrotnie kartę kwalifikacyjną, którą wypełnioną i podpisaną wraz z kopią orzeczenia należy dostarczyć do Organizatora: Marek Możdżeń tel. 530200424 najpóźniej do 31.07.2023r.

2. Brak kompletu dokumentacji dyskwalifikuje beneficjenta z udziału w obozie. Obowiązek poprawnego wypełnienia karty spoczywa na wypełniającym.

3. W przypadku gdy na obóz zgłosi się więcej dzieci niż jest miejsc, rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne.

4. Kierownik obozu powołuje komisję rekrutacyjną.

5. Kryteria rekrutacji: w pierwszej kolejności będzie brane pod uwagę dziecko:

a) uczestniczące po raz pierwszy w tego typu wypoczynku,

b) uczestniczące mniejszą ilość razy w tego typu wypoczynku,

c) pochodzące z rodziny o trudnej sytuacji materialnej i życiowej,

e) z rodziny wielodzietnej,

f) którego oboje rodziców pracują zawodowo;

g) bez ograniczeń do udziału w aktywnościach i zajęciach realizowanych w ramach obozu.

6. Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej sporządzany jest protokół uwzględniający wykaz dzieci zakwalifikowanych do uczestnictwa w obozie oraz listę rezerwową.

§ 6

Prawa i obowiązki uczestnika obozu

1. Uczestnik obozu ma prawo do:

– bezpiecznego, spokojnego i radosnego wypoczynku,

– udziału we wszystkich zajęciach i wycieczkach programowych,

– korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu obozu,

– zwracania się ze wszystkimi problemami do opiekunów prowadzących zajęcia w trakcie obozu,

– pochwał i wyróżnień ze strony wychowawców.

2. Uczestnik obozu ma obowiązek:

– uczestnictwa we wszystkich zajęciach i wycieczkach programowych o ile nie zostanie zwolniony przez rodzica,

– punktualnego stawiania się na zajęciach,

– dbałości o czystość i porządek oraz powierzone mienie w miejscu pobytu,

– nie oddalania się od grupy bez wiedzy opiekunów prowadzących zajęcia w trakcie obozu,

– stosowania się do regulaminów wycieczek, przejazdów busem, wewnętrznych regulaminów obiektów, w których prowadzone będą zajęcia przez opiekunów w trakcie obozu,

– zachowywania się z szacunkiem wobec opiekunów prowadzących zajęcia w trakcie obozu, oraz kolegów i koleżanek,

– przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie zauważenia zagrożenia dla życia lub zdrowia, natychmiastowego poinformowania o tym opiekuna lub kierownika,

– stosowania się do poleceń opiekunów i kierownika obozu.

3. Nieprzestrzeganie regulaminu skutkuje w zależności od rodzaju zachowania: upomnieniem,  wydaleniem z obozu oraz powiadomieniem rodziców. Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka po otrzymaniu informacji od kierownika o zaistniałej sytuacji.

4. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie.

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione przez uczestników obozu w czasie jego trwania oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, dokonanych przez innych uczestników.

6. Organizator zaleca nie zabierać na obóz cennych urządzeń, np. laptopów itp.

§ 7

Zasady rezygnacji z udziału w obozu

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w obozie. Zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji u Kierownika obozu.

2. W miejsce beneficjenta, który zrezygnował, wpisany zostaje beneficjent z listy rezerwowej.

Brak możliwości komentowania.