Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu rozpoczął realizację projektu pn. „Aktywni przez cały rok III” współfinansowanego ze środków PFRON

logo PFRON

Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu rozpoczął realizację projektu pn. „Aktywni przez cały rok III” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym Projektu jest doprowadzenie do zwiększenia samodzielności oraz aktywności osób z niepełnosprawnościami, przede wszystkim z terenu województwa małopolskiego (dodatkowo śląskiego i mazowieckiego), poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabycie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania ON.

 • W ramach projektu odbywać się będą następujące zajęcia:                     a) grupowe zajęcia w sekcjach pływackich,                                                   b) grupowe zajęcia w uzupełniającej sekcji pływackiej (dla osób biorących udział w zajęciach sekcji pływackiej. grupowej, którzy wykazują predyspozycje i chęci do uprawiania sportu wyczynowego), c) indywidualne zajęcia w sekcji pływackiej,                                                d) grupowe zajęcia w sekcji ogólnorozwojowej,                                          e) grupowe zajęcia w sekcji badminton (dla osób biorących udział w zajęciach innych sekcji),                                                                                      f) grupowe zajęcia w sekcji tenisa ziemnego,                                                g) grupowe zajęcia w sekcji tenisa stołowego,                                                h) grupowe zajęcia w sekcji tanecznej,                                                            i) grupowe zajęcia w sekcji koszykówki,                                                          j) zajęcia podczas obozów sportowych, aktywizacyjnych, kondycyjnych,
 • z zastrzeżeniem, że ilość miejsc jest ograniczona.

  – Uczestnikiem/czką (beneficjentem ostatecznym) Projektu może być osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

  1. Zamieszkuje teren województwa małopolskiego (dopuszcza się możliwość udziału osób z województwa śląskiego oraz mazowieckiego);
  2. Posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie
   o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym (lub orzeczenie równoważne) (od 01.01.1998 r. uznaje się wyłącznie orzeczenia wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania
   o niepełnosprawności lub lekarza orzecznika ZUS. Orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, wydane przed 01.01.1998r., traktuje się na równi
   z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności tylko jeżeli są nadal ważne).
  3. Deklaruje chęć udziału w całej ścieżce wsparcia w projekcie i udział we wszystkich formach wsparcia przewidzianych dla niego/niej w ramach Projektu;
  4. Złoży w Biurze Projektodawcy prawidłowo wypełnione dokumenty rekrutacyjne wraz z niezbędnymi załącznikami:

  – formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie pn. „Aktywni przez cały rok II” (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu);

  ponadto okaże do wglądu:

  –  aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie
  o stopniu niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).

  1. Nie korzysta z tej samej formy wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów, jeżeli realizacja tej formy wsparcia prowadzi, w każdym z projektów, do osiągnięcia takich samych efektów. Pod pojęciem „równoczesnej realizacji projektów”, uważa się sytuację, w której terminy realizacji poszczególnych projektów pokrywają się w zakresie co najmniej 1 dnia kalendarzowego.
Załączniki:

Brak możliwości komentowania.