KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW I JUNIORÓW MŁODSZYCH W PŁYWANIU NIEPEŁNOSPRAWNYCH KRAKÓW 28-30.05.2021r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY – MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW I JUNIORÓW MŁODSZYCH W PŁYWANIU NIEPEŁNOSPRAWNYCH – KRAKÓW 28-30.05.2021r.            

I. CEL

 1. Wyłonienie najlepszych zawodników Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych.
 2. Możliwość weryfikacji stopnia wyszkolenia zawodników z poszczególnych klubów sportowych.
 3. Promocja wartości edukacyjnych i wychowawczych sportu.
 4. Utrwalanie i rozwijanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży.
 5. Popularyzacja dyscypliny pływanie w środowisku osób niepełnosprawnych.
 6. Integracja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych.
 7. Poprawa kondycji psychicznej niepełnosprawnych.
 8. Promowanie Miasta Kraków jako ważnego ośrodka sportowego.

II. ORGANIZATOR:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START

ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa

Współorganizator – realizator zadania:

Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu

Ul. Glogera 43F/4, 31 – 222 Kraków

III. INSTYTUCJE FINANSUJĄCE

 1. Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu
 2. Fundacja PZU
 3. Województwo Małopolskie
 4. Gmina Miejska Kraków

IV. PARTNERZY:

 1. Fundacja Otylii Jędrzejczak
 2. Gmina Miejska Kraków
 3. Województwo Małopolskie
 4. AWF Kraków

V. TERMIN I MIEJSCE

Mistrzostwa odbędą się w dniach 28-30 maja 2021 roku na pływalni AWF Kraków, al. Jana Pawła II 78:

– długość pływalni 25m

– ilość torów 8

– temperatura wody 27oC

– pomiar czasu: elektroniczny

– basen rozgrzewkowy

VI. ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE I TRANSPORT

Zakwaterowanie i wyżywienie zawodników zapewnia organizator od kolacji w dniu 28.05.2021 do obiadu w dniu 30.05.2021. Pakiety regeneracyjne, woda i obiady na terenie pływalni; śniadania, kolacje oraz noclegi – Hotel Swing, ul. Dobrego Pasterza 124, 31-416 Kraków. Organizator zapewnia również ubezpieczenie. Koszty podróży jednostki pokrywają we własnym zakresie. Parking jest bezpłatny. Organizator zapewni transport do/z miejsca zakwaterowania dla ekip, które wyraziły chęć skorzystania z niego poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w zgłoszeniu, jeśli pozwolą na to wytyczne sanitarno – rządowe w związku z Covid-19.

VII. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikami zawodów mogą być zawodnicy niepełnosprawni z dysfunkcją narządu       ruchu lub wzroku, zakwalifikowani do klas startowych zgodnie z przepisami World Para Swimming oraz PZSN START, oraz zawodnicy zakwalifikowani do klasy S14 na podstawie stosownych zapisów w orzeczeniu o niepełnosprawności (upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim), zrzeszeni w jednostkach organizacyjnych PZSN „START”.
 2. Zgłoszeni zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie.
 3. Każdy zawodnik ma obowiązek startu minimum w 3 konkurencjach indywidualnych.
 4. Nie dopuszcza się startów poza konkurencją (PK) .
 5. Zawodnicy startować będą w 3 grupach wiekowych:
 • grupa wiekowa „A” – zawodnicy z rocznika 2003-2004 – juniorzy starsi,
 • grupa wiekowa „B” – zawodnicy z rocznika 2005-2008 – juniorzy,
 • grupa wiekowa „C” – zawodnicy z rocznika 2009 i młodsi – juniorzy młodsi.

6. Klasyfikacja medalowa w poszczególnych klasach startowych i kategoriach wiekowych zostanie określona na podstawie trzech najlepszych konkurencji każdego zawodnika w klasach S1-S14. W przypadku liczby startujących w danej klasie startowej w kategorii wiekowej  mniejszej niż 4 ostatni sklasyfikowany zawodnik nie otrzymuje medalu (zasada -1).

7. Wycofanie zgłoszonego zawodnika z zawodów podczas ich trwania, oraz nie pojawienie się zgłoszonego zawodnika na starcie w danej konkurencji powoduje nałożenie opłaty regulaminowej w wysokości 50,00 zł za każdą konkurencję.

8. Zawodnik może być wycofany z zawodów i nie startować bez uiszczenia opłaty regulaminowej tylko w przypadku choroby lub kontuzji, która jest potwierdzona przez obsługę medyczną zawodów.

VIII. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

 1. Sposób przeprowadzenia – seriami na czas w kategorii dziewcząt i chłopców, sys. „open”.
 2. Serie ustalone wg zgłoszonych czasów.
 3. Pomiar czasu elektroniczny.
 4. Brak wyniku na karcie zgłoszenia powoduje umieszczenie zawodnika w najsłabszych seriach.
 5. Podczas zawodów obowiązują przepisy World Para Swimming, PZSN Start.

IX. PROGRAM ZAWODÓW

PIĄTEK 28.05.2021
godz. do 16:00           przyjazd ekip

godz. 16:00-18:30      klasyfikacja medyczna

godz. 18:30-20:30      kolacja w hotelu

godz. 20.30-21.30      odprawa techniczna kierowników ekip i trenerów.

SOBOTA 29.05.2021
godz. 07:00-09:00      śniadanie

godz. 09.00-09.30      wydanie pakietów regeneracyjnych na pływalni
godz. 09:30-10:15      rozgrzewka na basenie

godz. 10:30-10:50      uroczyste rozpoczęcie zawodów
godz. 11:00-13:30      I blok zawodów

Blok I

1/2. 50 m st. dowolnym S1-S13 dziewcząt i chłopców,

3/4. 100 m st. klasycznym SB4-SB14 dziewcząt i chłopców,
5/6. 50 m st. motylkowym S5-S13 dziewcząt i chłopców,
7/8. 400 m st. dowolnym S6-S14 dziewcząt i chłopców,
9/10. 4 x 100 m st. zmiennym open dziewcząt i chłopców.

godz. 13:00-14:30      przerwa na posiłek (obiad na pływalni)

godz. 14.30-15:15      rozgrzewka na basenie
godz. 15:30-18:00      II blok zawodów

 Blok II

11/12. 100 m st. dowolnym S1-S14 dziewcząt i chłopców,
13/14. 50 m st. klasycznym SB1-SB13 dziewcząt i chłopców,
15/16. 100 m st. grzbietowym S1-S14 dziewcząt i chłopców,
17/18. 4 x 100 m st. dowolnym open dziewcząt i chłopców.

godz. 19:00-21:00      kolacja w miejscu zakwaterowania.

 NIEDZIELA 30.05.2021

godz. 07:00-09:00      śniadanie
godz. 09:00-09:30      wydanie pakietów regeneracyjnych na pływalni

godz. 09:30-10:15      rozgrzewka na basenie
godz. 10:30-13:00      III blok zawodów

 BLOK III

19/20. 50 m st. grzbietowym S1-S13 dziewcząt i chłopców,
21/22. 200 m st. dowolnym S2-S14 dziewcząt i chłopców,
23/24. 100 m st. motylkowym S8-S14 dziewcząt i chłopców,

25/26. 150 m st. zmiennym SM1- SM4 dziewcząt i chłopców,

27/28. 200 m st. zmiennym SM5- SM14 dziewcząt i chłopców,

29/30. 4 x 50 m st. dowolnym open dziewcząt i chłopców.

31.        4 x 50 m st. dowolnym open mieszana

godz. 12.30 – 14.00   obiad

godz. 14:00 – 15.00   ceremonia medalowa oraz dekoracja najlepszych zawodników, uroczyste zakończenie Mistrzostw,

od godz. 15.00       wyjazd zawodników.

X. NAGRODY

 1. Za zajęcie miejsc od I do III na poszczególnych klasach startowych oraz kategoriach wiekowych przyznawane będą medale oraz dyplomy – Regulamin Imprez Centralnych. Medale zostaną rozdane w trzech grupach wiekowych.

Nagrodzeni zostaną najlepsi zawodnicy i najlepsze zawodniczki (I-III miejsce) z poszczególnych klas na podstawie sumy punktów World Para Swimming z trzech (klasy S1-S14) najlepszych startów. Zawodnicy klasyfikowani będą na podstawie klasy startowej S. Jeżeli zawodnik posiada klasę startową SB i/lub SM inną niż S, to jego wyniki z konkurencji w stylu klasycznym i zmiennym zaliczane będą do jego klasyfikacji w klasie S.

W klasyfikacji najlepszych zawodników krajowych obowiązuje zasada „minus jeden”, co oznacza, że jeżeli liczba zawodników rywalizujących w zawodach w danej klasie startowej, kategorii wiekowej i płci jest mniejsza niż cztery (4) to przyznaje się o jeden medal mniej niż liczba rywalizujących zawodników. Na przykład, gdy w klasie S1 mężczyzn rywalizuje trzech (3) zawodników, to przyznaje się tylko dwa (2) medale. W celu umożliwienia zawodnikom wszystkich klas walki o medale, organizator zastrzega sobie możliwość połączenia wybranych klas startowych w klasyfikacji najlepszych zawodników krajowych i przyznanie jednego kompletu medali w tej połączonej klasyfikacji. Na przykład, gdy w klasie S3 dziewcząt rywalizują dwie (2) zawodniczki, to możliwe jest połączenie klas S3 z S4 i przyznanie jednego kompletu medali w klasyfikacji S3-4. Decyzja o połączeniu klas startowych zostanie podjęta po analizie ostatecznych zgłoszeń do zawodów i zakomunikowana po odprawie technicznej. W wyjątkowej sytuacji wycofania się zawodników z zawodów po odprawie technicznej, organizator zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu łączenia klas startowych.

2. Konkurencje sztafetowe będą rozgrywane jako „konkurencje jednej klasy”, a medale będą przyznawane zawodnikom pierwszych trzech drużyn sztafetowych z zachowaniem zasady „minus jeden” na podstawie uzyskanych czasów.

3.Najlepsze zawodniczki i zawodnicy zawodów w poszczególnych kategoriach wiekowych (miejsca I-III) otrzymają nagrody rzeczowe. Klasyfikacja OPEN w poszczególnych grupach wiekowych zostanie określona na podstawie trzech najlepszych startów. Ponadto najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik otrzymają nagrody specjalne.

XI. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenie ilościowe dotyczące ilości osób (załącznik nr 1) należy przesłać w terminie do 2 maja 2021r. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Kompletne zgłoszenia (załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5) tylko w wersji elektronicznej należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 maja 2021 roku na adres e-mail: drugastronasportu@gmail.com
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitów ilościowych ze względu na ograniczone środki finansowe oraz wytyczne sanitarno – rządowe – dotyczy to osób towarzyszących zawodnikom – wolontariusze i obsługa. Organizacje zostaną poinformowane o ewentualnej konieczności przeprowadzenia weryfikacji zgłoszeń.
 4. Do zgłoszenia obowiązkowo należy załączyć kopie aktualnych orzeczeń o niepełnosprawności. Brak kopii w/w orzeczeń przesłanych drogą elektroniczną

skutkować będzie niedopuszczeniem do zawodów. Nie dopuszcza się dostarczania kserokopii podczas zawodów.

 1. Listy startowe będą wywieszone na basenie, oraz do pobrania w dniu 05.2021 ze strony www.livetiming.pl

XII.  ZASADY FINANSOWANIA

 1. Koszty związane z organizacją zawodów, transportem w czasie zawodów, ubezpieczeniem uczestników zawodów pokrywa organizator.
 2. Koszty związane z wyżywieniem i zakwaterowaniem zawodników pokrywa organizator.
 3. Koszty przyjazdu na zawody pokrywają jednostki delegujące.

XIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są: organizator, ratownik medyczny, ratownicy WOPR oraz trenerzy i kierownicy ekip.
 2. W sprawach nie objętych regulaminem oraz komunikatem organizacyjnym decyduje Komisja Odwoławcza, która zostanie powołana na odprawie technicznej zawodów.
 3. Organizator przewiduje przeprowadzenie klasyfikacji medycznej krajowej, dla zawodników zgłoszonych do startu w MPJiJMwPN. Termin: piątek 28.05.2021 od godziny 16.00 Hotel Swing. Prosimy o przygotowanie aktualnej dokumentacji medycznej. Zgłoszenia do klasyfikacji medycznej będą przyjmowane na osobnych formularzach. Do klasyfikacji mogą być zgłoszone wyłącznie osoby zgłoszone do startu w zawodach.
 4. Listy zgłoszonych zawodników zostaną opracowane w oparciu o otrzymane zgłoszenia rejestracyjne i rozesłane do zainteresowanych jednostek.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie minutowym zawodów i listach startowych.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące zawodów otrzymają kierownicy ekip w dniu przyjazdu (odbiór teczek w recepcji hotelowej), jak również szczegółowe informacje zostaną wysłane drogą mailową na wskazany w zgłoszeniu adres w dniu 26.05.2021r.
 7. Zgłoszenie do zawodów oznacza wyrażenie zgody przez zawodników, ich opiekunów prawnych, oraz trenerów i innych osób biorących bezpośrednio udział w zawodach na wykorzystanie wizerunku w nieograniczonym czasie oraz przetwarzanie danych osobowych ( szczególnych kategorii danych osobowych o stanie zdrowia) zgodnie z art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO, w celach związanych z organizacją zawodów. Wyrażający zgodę mają prawo wglądu i poprawiania ich oraz podają je dobrowolnie. Administratorem danych osobowych jest: Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu, 31-222 Kraków, ul. Glogera 43F/4.
 8. Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją powyższego zapisu.
 9. Wyniki dostępne będą na stronie internetowej pod adresem: www.livetiming.pl  
 10. Organizator zastrzega możliwość odwołania zawodów w ostatniej chwili, spowodowanej rozporządzeniem lub decyzją Rządu związanej z obostrzeniami wobec rozprzestrzeniającej się pandemii Covid – 19;
 11. W związku z obostrzeniami wynikającymi z obecnej sytuacji, Organizatorzy proszą o  korzystanie w jak największym stopniu z własnego transportu.
 12. Mistrzostwa odbędą się zgodnie z aktualnymi wytycznymi sanitarno – rządowymi.
 13. Osobami odpowiedzialnymi za przebieg imprezy ze strony organizatora są:

Anna Bochenek tel. 503615638

 

Olgierd Koperkiewicz tel. 660615944

ORGANIZATOR: IKS DSS KRAKÓW

Brak możliwości komentowania.