Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu rozpoczął realizację projektu pn. „Aktywni przez cały rok II” współfinansowanego ze środków PFRON

05Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu rozpoczął realizację projektu pn. „Aktywni przez cały rok II” współfinansowanego ze środków PFRON.
Celem głównym Projektu jest doprowadzenie do zwiększenia samodzielności oraz aktywności osób z niepełnosprawnościami, przede wszystkim z terenu województwa małopolskiego (dodatkowo śląskiego i podkarpackiego), poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabycie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania ON.
– W ramach projektu odbywać się będą zajęcia w następujące zajęcia:
 • a) grupowe zajęcia w sekcjach pływackich
 • b) indywidualne zajęcia w sekcji pływackiej
 • c) grupowe zajęcia w sekcji ogólnorozwojowej
 • d) grupowe oraz indywidualne zajęcia w sekcji tanecznej
 • e) zajęcia podczas obozów sportowych
– Uczestnikiem/czką (beneficjentem ostatecznym) Projektu może być osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:
  • a.     Zamieszkuje teren województwa małopolskiego (dopuszcza się możliwość udziału osób z województwa śląskiego oraz podkarpackiego);
  • b.     Posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie
   o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym (lub orzeczenie równoważne) (od 01.01.1998 r. uznaje się wyłącznie orzeczenia wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania
   o niepełnosprawności lub lekarza orzecznika ZUS. Orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, wydane przed 1.01.1998r., traktuje się na równi
   z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności tylko jeżeli są nadal ważne).
  • c.      Deklaruje chęć udziału w całej ścieżce wsparcia w projekcie i udział we wszystkich formach wsparcia przewidzianych dla niego/niej w ramach Projektu;
  • d.     Złoży w Biurze Projektodawcy prawidłowo wypełnione dokumenty rekrutacyjne wraz z niezbędnymi załącznikami:
   • formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie pn. „Aktywni przez cały rok II” (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu);
    ponadto okaże do wglądu:
   • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie
    o stopniu niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).
Załączniki:

Brak możliwości komentowania.