NABÓR NA ZAJĘCIA SPORTOWE – AKTYWNY KRAKÓW 2019

Rozpoczynamy nabór na zajęcia sportowe dla w Projekcie Aktywny Kraków 2019:

– grupowe zajęcia pływackie;

– grupowe zajęcia ogólnorozwojowe;

– grupowe zajęcia aerobiku wodnego;

– indywidualne zajęcia wspinaczki.

Zajęcia pływackie i ogólnorozwojowe są skierowane wyłącznie do osób niepełnosprawnych.

Zajęcia będą realizowane od 01.04.2019 do 22.12.2019 z przerwą wakacyjną.

Zgłoszenia można przesyłać drogą mailową na adres: drugastronasportu@gmail.com  lub przekazać zgłoszenie do koordynatora projektu tel. 503 615 638.

Nabór będzie prowadzony do 19 marca 2019r. do 29.03.2019r. Ograniczona liczba miejsc. Ostateczną decyzję o uczestnictwie w zajęciach podejmuje kadra trenersko – instruktorska ze względu na możliwość funkcjonowania uczestników podczas prowadzenia zajęć.
W zgłoszeniu należy zawrzeć informacje:
  1. Imię i nazwisko niepełnosprawnego uczestnika, rodzaj jego dysfunkcji;
  2. Imię i nazwisko, nr telefonu, adres mailowy obojga rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku zgłoszenia osoby nieletniej;
  3. Nr telefonu, adres mailowy w przypadku zgłoszenia osoby dorosłej;
  4. Adres zamieszkania niepełnosprawnego uczestnika;
  5. Skan orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku osób, które nie należą do stowarzyszenia IKS DSS.
  6. Dodatkowe informacje opisowo, w przypadku poruszania się na wózku inwalidzkim lub specyficznych dysfunkcji u osoby niepełnosprawnej.

Brak kompletu powyższych informacji w zgłoszeniu, spowoduje jego odrzucenie.

Prosimy o podawanie rzeczywistych informacji, będą podlegać one weryfikacji.

Zadanie dofinansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Udział w projekcie wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz szczególnych kategorii danych osobowych (o stanie zdrowia), zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych przez IKS DSS, celem przeprowadzenia projektu.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – UDZIAŁ W PROJEKCIE

AKTYWNY KRAKÓW 2019

Administrator danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu, Regon 122472925 ul. Glogera 43F/4, 31-222 Kraków (dalej: IKS DSS)
Dane kontaktowe Z IKS DSS można się skontaktować:

a.   poprzez adres e-mail: drugastronasportu@gmail.com 

b.   telefonicznie pod numerem: 503 615 638 

c.   pisemnie: Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu,

ul. Glogera 43F/4, 31-222 Kraków

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane osobowe oraz szczególne kategorie danych osobowych (dane
o stanie zdrowia) będą przetwarzane przez IKS DSS celem przeprowadzenia w/w Projektu – jeśli wyrazi Pan/Pani na to zgodę.
Okres, przez który będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez IKS DSS w celu przeprowadzenia w/w Projektu przez okres 5 lat po jego rozliczeniu.
Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez IKS DSS:

a.   Osobom upoważnionym,

b.   Gminie Miejskiej Kraków, PZSN START,

c.   podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych osobowych takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy
z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody.  W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie mogła Pani/Pan uczestniczyć w/w projekcie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony danych Osobowych.

Brak możliwości komentowania.