MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW I JUNIORÓW MŁODSZYCH W PŁYWANIU NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW I JUNIORÓW MŁODSZYCH W PŁYWANIU NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KRAKÓW 11-13.05.2018r.

I. CEL

 1. Wyłonienie najlepszych zawodników Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych.
 2. Promocja wartości edukacyjnych i wychowawczych sportu.
 3. Utrwalanie i rozwijanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży.
 4. Popularyzacja dyscypliny sportu – pływanie.
 5. Promowanie Małopolski i Miasta Kraków jako ważnego ośrodka sportowego.

II. ORGANIZATOR

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START

Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa

Współorganizator – realizator zadania:

Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu

Ul. Powstańców 32/11, 31 – 422 Kraków

III. INSTYTUCJE FINANSUJĄCE

 1. Ministerstwo Sportu i Turystyki
 2. Gmina Miejska Kraków
 3. Województwo Małopolskie

 IV. PARTNERZY:

 1. Gmina Miejska Kraków
 2. Województwo Małopolskie
 3. AWF Kraków

V. TERMIN I MIEJSCE

Mistrzostwa odbędą się w dniach 11-13 maja 2018 roku na pływalni AWF Kraków, al. Jana Pawła II 78:

– długość pływalni 25m

– ilość torów 8

– temperatura wody 27oC

– pomiar czasu: elektroniczny

– basen rozgrzewkowy

VI. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Zakwaterowanie i wyżywienie zawodników zapewnia organizator od kolacji w dniu 11.05.2018 do obiadu w dniu 13.05.2018. Pakiet regeneracyjny, woda i obiady na terenie pływalni – sala cateringowa, śniadania i kolacje oraz noclegi – Hotel Swing ul. Dobrego Pasterza 124, Kraków.

VII. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikami zawodów mogą być zawodnicy niepełnosprawni z dysfunkcją narządu       ruchu lub wzroku zrzeszeni w jednostkach organizacyjnych PZSN „START” zakwalifikowani do grup i klas startowych zgodnie z przepisami Para Swimming oraz PZSN START.
 2. Zgłoszeni zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie.
 3. Każdy zawodnik ma obowiązek  startu minimum w 2 konkurencjach indywidualnych.
 4. Nie dopuszcza się startów poza konkurencją.
 5. Zawodnicy startować będą w 3 grupach wiekowych:
 • grupa wiekowa „A” – zawodnicy z rocznika 2000-2001 – juniorzy starsi,
 • grupa wiekowa „B” – zawodnicy z rocznika 2002-2005 – juniorzy,
 • grupa wiekowa „C” – zawodnicy z rocznika 2006 i młodsi – juniorzy młodsi.

            6. Zawody rozgrywane będą indywidualnie seriami na czas w kategorii dziewcząt  i chłopców, systemem                             „open”.  Nie przewiduje się startów poza konkurencją (PK).

7. Klasyfikacja medalowa w poszczególnych klasach startowych i kategoriach wiekowych zostanie określona                       na podstawie dwóch najlepszych konkurencji każdego zawodnika w klasach S1-S5 oraz trzech najlepszych                     konkurencji w klasach S6-S13.

8. Wycofanie zgłoszonego zawodnika z zawodów podczas ich trwania powoduje nałożenie opłaty                                            regulaminowej w wysokości 50,00 zł.

9. Zawodnik może być wycofany z zawodów bez uiszczenia opłaty regulaminowej w przypadku choroby                                lub kontuzji, która jest potwierdzona przez obsługę medyczną zawodów.

VIII. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

 1. Sposób przeprowadzenia – seriami na czas.
 2. Serie ustalone wg zgłoszonych czasów.
 3. Pomiar czasu elektroniczny.
 4. Brak wyniku na karcie zgłoszenia powoduje umieszczenie zawodnika w najsłabszych seriach.
 5. Podczas zawodów obowiązują przepisy Para Swimming i FINA.

IX. PROGRAM  MINUTOWY ZAWODÓW

PIĄTEK 11.05.2018
godz. do 15:00           przyjazd ekip

godz. 16:00-18:00      klasyfikacja medyczna/trening

godz. 18.00-19.00      odprawa trenerska
godz. 19:00-20:30      kolacja powitalna

SOBOTA 12.05.2018
godz. 07:00-9:00        śniadanie
godz. 9:30-10:15        rozgrzewka na basenie

godz. 10:30-11:00      uroczyste rozpoczęcie zawodów
godz. 11:15 – 13:15   I blok zawodów

Blok I

 1. 50 m st. dowolnym S1-S13 dziewcząt i chłopców,
 2. 100 m st. klasycznym SB4-SB13 dziewcząt i chłopców,
 3.  50 m st. motylkowym S5-S13 dziewcząt i chłopców,
 4.  400 m st. dowolnym S6-S13 dziewcząt i chłopców,
 5. 4 x 100 m st. zmiennym 34 pkt, open dziewcząt i chłopców.

godz. 13:30-14:45      przerwa na posiłek (obiad na pływalni)

godz. 14.45-15:45      rozgrzewka na basenie
godz. 16:00-18:00      II blok zawodów

Blok II

 1. 100 m st. dowolnym S1-S13 dziewcząt i chłopców,
 2. 50 m st. klasycznym SB1-SB13 dziewcząt i chłopców,
 3. 100 m st. grzbietowym S1-S13 dziewcząt i chłopców,
 4. 100 m st. zmiennym SM5-SM13 dziewcząt i chłopców,
 5. Sztafeta 4 x 100 dowolnym 34 pkt, open dziewcząt i chłopców.

godz. 19:00-21:00      kolacja w miejscu zakwaterowania

NIEDZIELA 13.05.2018

godz. 07:00-08:45      śniadanie
godz. 09:30-10:15      rozgrzewka na basenie
godz. 10:30-13:30      III blok zawodów

BLOK III

 1. 50 m st. grzbietowym S1-S13 dziewcząt i chłopców,
 2. 200 m st. dowolnym S2-S13 dziewcząt i chłopców
 3. 100 m st. motylkowym S8-S13 dziewcząt i chłopców,
 4. 150m st. zmiennym SM1- SM4 dziewcząt i chłopców,
 5. 200m st. zmiennym SM5- SM13 dziewcząt i chłopców,
 6. 4 x 50 m st. dowolnym open dziewcząt i chłopców.

godz. 13:30 – 14.30  obiad

godz. 14:30 – 15.30 ceremonia medalowa oraz dekoracja najlepszych zawodników, uroczyste zakończenie Mistrzostw.

godz. 15:30     wyjazd zawodników

X. NAGRODY

 1. Za zajęcie miejsc od I do III na poszczególnych klasach startowych oraz kategoriach wiekowych przyznawane będą medale oraz dyplomy – Regulamin Imprez Centralnych.
 2. Medale zostaną rozdane w trzech grupach wiekowych.
 3. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy zawodów w poszczególnych kategoriach wiekowych (miejsca I-III) na podstawie dwóch najlepszych konkurencji otrzymają nagrody rzeczowe.

XI. ZGŁOSZENIA

 1. Wstępną informację odnośnie ilości osób należy przesłać w terminie do 09.04.2018r.
 2. Zgłoszenia tylko w wersji elektronicznej należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2018 roku na adres e-mail: drugastronasportu@gmail.com
 3. Obowiązują standardowe formularze zgłoszeń PZSN START.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo redukcji ilościowej zgłoszeń w przypadku frekwencji przekraczającej jego możliwości finansowe.
 5. Do zgłoszenia obowiązkowo należy załączyć kopie aktualnych orzeczeń o niepełnosprawności. Brak kopii w/w orzeczeń przesłanych drogą elektroniczną skutkować będzie niedopuszczeniem do zawodów.
 6. Listy startowe będą wywieszone na basenie oraz do pobrania w dniu 11.05.2018 ze strony www.megatiming.pl

XII.  ZASADY FINANSOWANIA

 1. Koszty związane z organizacją zawodów, transportem w czasie zawodów, ubezpieczeniem uczestników zawodów pokrywa organizator.
 2. Koszty związane z wyżywieniem i zakwaterowaniem zawodników pokrywa organizator.
 3. Koszty przyjazdu na zawody pokrywają jednostki delegujące.

XIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są: organizator, ratownik medyczny, ratownicy WOPR oraz trenerzy i kierownicy ekip.
 2. W sprawach nie objętych regulaminem oraz komunikatem organizacyjnym decyduje Komisja Odwoławcza, która zostanie powołana na odprawie technicznej zawodów.
 3. Organizator przewiduje przeprowadzenie klasyfikacji medycznej (klasyfikacja krajowa, klasyfikator Jan Chryczyk).
 4. Zgłoszenia zawodników oraz sugestie dotyczące godziny klasyfikacji proszę kierować na adres e-mail: drugastronasportu@gmail.com
 5. Osobami odpowiedzialnymi za przebieg imprezy ze strony organizatora są:

Grzegorz Kubis tel. 604130873, Anna Bochenek tel. 503615638

 

LogoMPJiJM

Brak możliwości komentowania.